Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 26 X o emisji akcji serii H bez pp

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 26 października br. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H bez prawa poboru, a także o emisji warrantów serii A-C i serii I-K, wynika z projektów uchwał.

„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,1 zł, ale nie wyższą niż 86 556,5 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 865 565 sztuk, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja” – czytamy w projekcie uchwały dotyczącej emisji akcji serii H.

Akcje serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do akcji serii H, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wskazano również.

„Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H jest [pozyskanie] dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finansowania spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności grupy. Zarząd podjął wielokierunkowe działania, których efektem może być pozyskanie środków finansowych. Jednym z działań jest podjęcie czynności zmierzających do zwołania NWZ, któremu zarząd przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW” – podano w uzasadnieniu.

W projekcie kolejnej uchwały postanowiono o wprowadzeniu programu motywacyjnego, w którym to celu warunkowo podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki w drodze emisji akcji serii I, J oraz K.

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I, akcji serii J oraz akcji serii K, uprawnionym będącym posiadaczami warrantów subskrypcyjnych [serii A, B i C], które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały” – wskazano także.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)