Prezydent podpisał nowelę ws. wzrostu wydatków na zdrowie do 6% PKB w 2023 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zakładającą zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2023 r. i do 7% w PKB w 2027 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa przewiduje przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r. oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r.” – czytamy w komunikacie.

Nowela zawiera uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji ze środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu. Jednocześnie umożliwiono ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przenoszenie środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części, którą dysponuje.

Do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczeniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadzono przepis karny odnoszący się do sytuacji naruszenia nietykalności cielesnej osoby prowadzącej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej w przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu, podczas lub w związku z przeprowadzanym badaniem lub szczepieniem.

Zmiany wprowadzone w ustawie o finansach publicznych mają na celu wyjęcie spod zasady tworzenia reguły finansowej wskazanej w art. 50 ust. 6 ww. ustawy wydatków w części budżetu państwa „zdrowie” oraz w dziale „ochrona zdrowia” w innych częściach budżetu, podano także.

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej uwzględniają wyrok Trybunału, który uznał, że przepisy tej ustawy w zakresie w jakim zobowiązują jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia jego straty netto są niezgodne z konstytucją. Przepis w nowym brzmieniu daje podmiotowi tworzącemu, możliwość (w miejsce obowiązku) pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a jednocześnie będzie stanowił podstawę prawną (o charakterze fakultatywnym) do przekazania środków finansowych na ten cel.

Nowelą przedłużono także obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do dnia 30 czerwca 2022 r.

Wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)