Senatorowie dyskutują o zwiększeniu wydatków na zdrowie o 6,3 mld zł w 2021 r.

Senatorowie dyskutują nad poprawkami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającymi m.in. zwiększenie o 6,3 mld zł wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a także nałożenie na rząd obowiązku przedstawiania sprawozdania w sprawie realizacji tzw. wydatków niewygasających do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą.

Wprowadzenie poprawek do noweli ustawy budżetowej i ustawy okołobudżetowej na 2021r. rekomenduje senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Mniejszość komisji wnosiła o przyjęcie ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej bez poprawek.

„Do nowelizacji ustawy budżetowej proponujemy wprowadzenie jednej poprawki czyli przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę zdrowia. I proponujemy, aby zwiększyć środki o 6,3 mld zł” – powiedział przewodniczący Komisji Kazimierz Kleina (KO) podczas senackiej debaty.

Zgodnie z nowelizacją, środki te miały zostać przeznaczone na modernizację armii.

Kazimierz Mróz (PiS) wnosił o przyjęcie ustawy bez poprawek.

„My jako mniejszość złożyliśmy ten wniosek, bo nie zgadzamy się, aby w ten sposób, tak w ostatniej chwili dokonywać dość istotnego przesunięcia o blisko 6 mld zł z tej propozycji, które złożył rząd, bo mamy też możliwości budżetowe i potrzeby wnikające z konieczności doposażenia sił zbrojnych” – powiedział.

Przypomniał, że w nowelizacji tegorocznego budżetu zarezerwowano także dodatkowe środki na ochronę zdrowia na poziomie 1 mld zł.

Komisja rekomenduje także wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

„Najważniejszą poprawką z perspektywy Komisji jest poprawka, która zobowiązuje rząd do sprawozdania z wykonania środków niewygasających do końca stycznia 2021 r. i przekazania Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, tak jak to jest w sprawozdaniu z realizacji budżetu” – powiedział Kleina w Senacie.

Przypomniał, że dotychczas sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających powinno być składane wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu do końca maja roku następnego. W praktyce jednak składane jest w listopadzie. Pozostałe poprawki, proponowane przez Komisję mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

W nowelizacji budżetu na rok 2021 założono, że dochody budżetu państwa w 2021 r. wyniosą 482,9 mld zł, a nie jak zaplanowano w dotychczasowej ustawie budżetowej – 404,5 mld zł, wydatki zaś 523,4 mld zł (dotychczas – 486,8 mld zł). Deficyt ma wynieść 40,5 mld zł (dotychczas – 82,3 mld zł). Wpływy mają wynieść łącznie 424,8 mld zł (dotychczas – 369,1 mld zł).

Nowela zakłada wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%). Stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej).

Nowela zakłada także, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na działania proinwestycyjne i rozwojowe: wsparcie w wysokości 12 mld zł otrzymają jednostki samorządu terytorialnego (8 mld zł na realizację zadań własnych, a 4 mld zł na inwestycje dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację), Siły Zbrojne – na modernizację – 6,5 mld zł, Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna na inwestycje – 2,7 mld zł.

Wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone o 10 mld zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Agencja Rezerw Materiałowych otrzymają dodatkowo 1 mld zł; środki te zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł (200 mln zł na uczelnie medyczne, 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia). Dodatkowy 1 mld zł ma zostać przekazany na inwestycje w szkolnictwie wyższym.

Natomiast nowela ustawa okołobudżetowej zakłada m.in. utworzenie jeszcze w 2021 r. 6-procentowego funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przekazanie na ten cel z budżetu 2,7 mld zł.

(ISBnews)