Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, której celem jest m.in. wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa stanowi realizację inicjatywy legislacyjnej prezydenta.

„Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych” – czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza nową kategorię świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Objęcie tych świadczeń finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia szerokiego dostępu do technologii diagnostycznych.

Ponadto zwiększono limit wydatków na finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym ma także celu podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5% do 10%, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3% do 4%.

W ustawie zaproponowano także zmiany mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego inwestycji mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Odpowiednie zastosowanie znajdą zasady, dotyczące konkursu, określone dla subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Zmiany wprowadzane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwią sfinansowanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakup szczepionek służących realizacji innych szczepień, względem których nie jest nałożony obowiązek administracyjny, a których przeprowadzenie jest zalecane.

Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie katalogu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dookreślenie, że wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności powinien obejmować swoją treścią okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i powinien być przekazywany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż do dnia 15 marca roku następnego.

Najistotniejsza zmiana w zakresie ustawy dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez 4 lata, w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)