PE wzywa do wprowadzenia planów działania ws. oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia i regularnej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata krajowych planów działania przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, podał Parlament.

Rezolucja została przyjęta 525 głosami za, przy 2 przeciw i 33 wstrzymujących się.

„Posłowie do PE stwierdzili, że skuteczna walka z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga rozważnego stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt, dobrych środków zapobiegania infekcjom i ich kontroli oraz większej liczby badań i rozwoju w nowe środki przeciwdrobnoustrojowe i alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych” – czytamy w komunikacie.

„Jeśli środki zalecane państwom członkowskim okażą się niewystarczające, potrzebne będą dalsze działania legislacyjne na szczeblu UE” – wskazano także.

PE wzywa kraje UE do wprowadzenia, wdrożenia i regularnej aktualizacji (co najmniej raz na dwa lata) „krajowych planów działania” przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jako priorytetu dla ich krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Planowane jest także usprawnienie gromadzenia danych, w tym danych w czasie rzeczywistym, zarówno na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak i zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych.

PE zwraca się do Komisji o utworzenie bazy danych na poziomie UE.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania wymiany danych badawczych i innowacji technologicznych w zakresie wykrywania, zapobiegania i leczenia zakażeń u ludzi wywołanych przez patogeny oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wskazano, że utworzenie europejskiego partnerstwa powinno obejmować wszystkie zainteresowane strony (przemysł, organizacje pacjentów, środowisko akademickie) i powinno być dostępne dla MŚP.

PE wzywa do poprawy koordynacji krajowych inicjatyw dotyczących produkcji, zamówień i gromadzenia zapasów, aby zapobiegać niedoborom leków i znacznie poprawić ciągłość dostaw środków przeciwdrobnoustrojowych i innych środków przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE.

(ISBnews)