Sondaż FPP: Najgorzej jest z dostępem do lekarzy, badań i nowoczesnych terapii

Trzy czwarte Polek i Polaków źle ocenia funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, a 80 proc. uważa, że powinno w nim być więcej pieniędzy na leczenie pacjentów. Co ciekawe, połowa badanych zgodziłaby się jednak zapłacić wyższą składkę zdrowotną pod warunkiem, że środki te byłyby przeznaczone na konkretny cel. Zdaniem zdecydowanej większości (86,8 proc.) partie polityczne powinny przedstawić propozycje zdrowotne na przyszłe lata – wynika z badania opinii publicznej SW Research realizowanego na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Badanie zainicjowane przez Komitet Ochrony Zdrowia FPP jest powtórzeniem realizacji z 2021 roku. Z uwagi na rok wyborczy i kończącą się kadencję parlamentarną stanowi ono podsumowanie i ocenę funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia dokonaną przez opinię publiczną.

Zdaniem respondentów najpilniejszej poprawy w ochronie zdrowia wymaga dostęp do lekarzy specjalistów (81 proc.), dostęp do diagnostyki, leczenia i nowych skutecznych leków (64 proc.) oraz jakość opieki leczniczej (56 proc.).

Szczególnie duży wzrost w porównaniu do badania sprzed 2 lat zaliczył właśnie dostęp do diagnostyki i nowoczesnego leczenia. W 2021 jako pilną potrzebę wskazywało go zaledwie 48 proc. badanych, a w obecnym roku aż 64 proc., co może wskazywać na niezaspokojone potrzeby pacjentów.

„Według danych WAIT, obserwuje się pozytywny trend w poprawie dostępności do leków. Niemniej jednak, jak wynika z opinii respondentów, nie zawsze przekłada się to na rzeczywistą dostępność. Można też przypuszczać, że w ciągu ostatnich dwóch lat pacjenci stali się bardziej świadomi w kwestii dostępności leków. Obserwujemy zwiększenie liczby dostępnych cząsteczek leków, jednak wyniki badania wskazują, że jeszcze wiele pracy przed nami” – ocenia Arkadiusz Pączka wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Prawie połowa Polek i Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że polska ochrona zdrowia działałaby lepiej, gdyby składka zdrowotna była wyższa. Z drugiej jednak strony połowa badanych zgodziłaby się zapłacić wyższą składkę zdrowotną pod warunkiem, że środki te byłyby przeznaczone na konkretny cel np. skrócenie kolejek lub lepszy dostęp do lekarzy. To wynik tożsamy z badaniem z kwietnia 2021 roku.

„Jak pokazuje Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia wydatki na ochronę zdrowia rosną w Polsce w wolniejszym tempie od PKB. W rezultacie, pomimo planowanego nominalnego zwiększenia środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną, ich relatywna wartość jest niższa niż przewidywano w poprzednich prognozach. Biorąc pod uwagę cele określone w ustawie dotyczącej wzrostu nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB, luka w finansowaniu opieki zdrowotnej stale się powiększa i obecnie przekracza już 100 miliardów złotych” – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Aż dwie trzecie Polek i Polaków poparłoby pomysł, żeby składkę zdrowotną płacił również pracodawca. Prawie połowa uważa za dobre rozwiązanie wprowadzenie dodatkowego dobrowolnego, płatnego ubezpieczenia zdrowotnego dającego dostęp do nowocześniejszych lub droższych terapii.

Zdecydowana większość (86,8 proc.) społeczeństwa, biorąc pod uwagę nadchodzące wybory parlamentarne, oczekuje, żeby partie polityczne w swoich programach zawarły zmiany, które usprawniłyby polski system ochrony zdrowia. Swoją propozycję w tym zakresie przedstawiła również Federacja Przedsiębiorców Polskich, która wraz z poparciem 13 różnorodnych organizacji zajmujących się systemem ochrony zdrowia zainicjowała przedsięwzięcie „5 kroków do naprawy polskiej ochrony zdrowia”, zawierające główne postulaty stanowiące kierunek zmian w obszarze zdrowia.

„Opinia społeczna pokazuje, że ochrona zdrowia jest obszarem, w którym potrzebujemy realnych zmian systemowych oraz wzrostu jej finansowania. Trwająca kampania wyborcza pokaże, czy politycy wsłuchają się w głos wyborców i zaproponują realne zmiany zwiększające dostęp do lekarzy specjalistów, czy nowoczesnego leczenia” – podsumowuje Pączka.