Neuca przyjęła program motywacyjny i buy-back za maks. 120 mln zł do 2026

Akcjonariusze Neuki zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz o upoważnieniu zarządu do nabywania nie więcej niż 120 000 sztuk akcji własnych do końca 2026 roku za maksymalnie 120 mln zł, wynika z podjętych uchwał.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważniło zarząd do ustalenia szczegółowych warunków programu skupu akcji własnych z określonym celem nabycia akcji – umorzenie i/lub sprzedaż uprawnionym pracownikom/współpracownikom w celu realizacji programu motywacyjnego w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2026 roku, nie więcej niż 120 000 sztuk akcji własnych za kwotę łączną nie wyższą niż 120 mln zł, wynika z uchwał.

NWZ zdecydowało o sfinansowaniu nabycia akcji własnych poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego kwoty 120 mln zł i jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje, wyniesie 1 zł za sztukę, a cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym wyniesie 1000 zł za jedną akcję, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z projektami, spółka umorzyła też 20 005 akcji własnych serii H, które nabyła w ramach programu skupu łącznie za 13,88 mln zł, oraz planuje rozwiązanie celowego funduszu rezerwowego na nabycie akcji w celu umorzenia i przeznaczenie środków niewykorzystanych w wysokości 49,1 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)