Minister Szumowski razem z samorządem lekarskim zmieni system kształcenia lekarzy

Łukasz Szumowski, minister zdrowia spotkał się z prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. O czym rozmawiano? O stypendiach dla lekarzy, planie finansowym NFZ, porozumieniu z rezydentami i zmianie modelu kształcenia specjalizacyjnego – już na jesieni powinniśmy poznać szczegóły.

Członkowie Prezydium zgłosili zastrzeżenia do planu finansowego NFZ na rok 2019. Zdaniem samorządu lekarskiego zbyt mało środków zaplanowano w nim na profilaktykę zdrowotną i na finansowanie świadczeń stomatologicznych. Minister wskazał, że plan finansowy podlega modyfikacjom w czasie trwania roku kalendarzowego, dlatego zawsze istnieje możliwość rzeczowej dyskusji nad poszczególnymi pozycjami planu finansowego i jego zmiany.

Bardzo ważną grupą zagadnień była kwestia kształcenia zawodowego lekarzy. Przedstawiciele samorządu wskazywali m.in. na to, że w ślad za zwiększeniem liczby osób kształcących się na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach medycznych nie następuje zwiększenie możliwości lokalowych i poszerzenie kadry naukowo-dydaktycznej, co może w przyszłości rodzić niepokój o spadek jakości kształcenia. Minister przypomniał, że obecnie trwają prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym i ostateczny kształt tych zapisów będzie miał duże znaczenie dla dalszych działań ministerstwa w tym zakresie.

Wskazano również na niedostatki obecnego systemu kształcenia specjalizacyjnego. Minister podzielił stanowisko samorządu lekarskiego, że model kształcenia specjalizacyjnego wymaga dogłębnej zmiany, co powierzył zespołowi mającemu przygotować przepisy zmieniające ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zespół pracuje z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego. Minister Szumowski zapowiedział, że jesienią projekt ustawy powinien być przygotowany. Jego zdaniem system zdawania egzaminów lekarskich powinien się opierać na publicznie dostępnej bazie pytań egzaminacyjnych. Zaproponował, aby samorząd lekarski włączył się w proces przygotowywania pytań egzaminacyjnych. Poruszono też kwestię przywrócenia umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. Minister zapowiedział, że lekarz po określonej liczbie lat specjalizacji powinien uzyskiwać uprawnienie do samodzielnego wykonywania określonych czynności zawodowych.

Omawiano również aktualny stan realizacji porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL z dnia 8 lutego 2018 r. w świetle toczących się prac nad ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Minister zobowiązał się, że w ciągu miesiąca wyda rozporządzenie regulujące kwestie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Z uwagi na wątpliwości dotyczące długości odpracowania zwiększonego o 600/700 zł wynagrodzenia dla rezydentów, którzy zadeklarują pracę 2 lata po specjalizacji w razie korzystania z uprawnień macierzyńskich lub długotrwałej niezdolności do pracy Minister wyraźnie podkreślił, że wspomniane sytuacje nie będą wpływały na długość okresu odpracowania po zakończeniu specjalizacji.

Odnośnie do wynagrodzeń specjalistów Minister wyjaśnił, że podpisanie zobowiązania do nieudzielania tożsamych świadczeń nie będzie dotyczyło sytuacji dodatkowego zatrudnienia w AOS i innych formach wskazanych w porozumieniu z 8 lutego 2018.

Minister zapewnił też, że wynagrodzenie lekarzy rezydentów, którzy aktualnie otrzymują wyższe wynagrodzenie niż wynikające z planowanego rozporządzenia, nie będzie zmniejszone.

Poruszono także kwestie wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zapisu § 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ten przepis przewiduje, że świadczeniodawcy, którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będą zobowiązani do prowadzenia historii choroby oraz historii zdrowia i choroby w postaci elektronicznej. Prezydium zwróciło się do ministra, aby rozważył odroczenie tego obowiązku. Podkreślano, że – na chwilę obecną – format dotąd prowadzonej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wcale nie musi być tożsamy z formatem analogicznego dokumentu w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, co stwarza dla lekarzy duże ryzyko zakupu nieodpowiedniego oprogramowania. Minister zapowiedział, że przyjrzy się temu problemowi.

Prezes NRL Andrzej Matyja odniósł się także do niedawnej wizyty ministra Szumowskiego w USA – owocem rozmów z amerykańskimi instytucjami naukowymi będzie uruchomienie jeszcze w tym roku nowego programu stypendiów naukowych i finansowania wyjazdów na studia doktoranckie oraz programy badawcze około stu polskich młodych naukowców z obszaru medycyny i nauk biomedycznych.

Prezydium poinformowało, że Naczelna Izba Lekarska również planuje stworzenie programu stypendialnego dla lekarzy – członków samorządu, w ramach którego finansowane będą koszty zagranicznych szkoleń lekarzy. Uzgodniono, że Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska będą się starały koordynować działania w zakresie przyznawania programów stypendialnych.