NRL krytykuje plan finansowy NFZ

Samorząd lekarski od wielu lat domaga się znaczącego zwiększenia nakładów publicznych na ochronę zdrowia – co najmniej do wysokości wynoszącej 6,8% PKB. Przedstawiony projekt planu finansowego NFZ na rok 2019 zawiera zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia i tym samym nie spełnia podnoszonych w tym zakresie oczekiwań samorządu lekarskiego, a przede wszystkim pacjentów.

Prezydium NRL wyraża stanowczy sprzeciw wobec dalszego zmniejszania udziału wydatków na świadczenia stomatologiczne w planie ogólnych wydatków Funduszu. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 określa koszty leczenia stomatologicznego na poziomie 1 847 mln zł, co stanowi zaledwie 2,21 % udziału w całości budżetu Funduszu. Samorząd lekarski wielokrotnie podnosił, że środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne są niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia stomatologicznego, a pomimo to procentowy udział kosztów przeznaczonych na leczenie stomatologiczne systematycznie ulega zmniejszaniu.

W sytuacji, w której stan uzębienia dzieci i młodzieży wymaga energicznych działań, oraz gdy zdrowie jamy ustnej osób dorosłych jest przedmiotem uzasadnionej troski, a finansowanie tego leczenia ze środków własnych pacjentów jest powszechnie odczuwalnym poważnym obciążeniem dla budżetów domowych, w ocenie Prezydium NRL spadek procentowego udziału stomatologii w wydatkach NFZ jest niepokojącym sygnałem świadczącym o braku koncepcji co do miejsca opieki stomatologicznej w strukturze działań i zadań zdrowotnych państwa i może świadczyć o braku pomysłu władz publicznych na realizację prawa pacjenta do opieki medycznej w tym zakresie. Takie traktowanie stomatologii budzi stanowczy sprzeciw. Wszelkie doniesienia naukowe i raporty jednoznacznie wskazują pogarszanie się stanu uzębienia zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zmniejszanie procentowego udziału środków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych w znaczącym stopniu ogranicza dostęp do leczenia, a tym samym negatywnie wpływa na prowadzenie praktyki lekarskiej i utrudnia wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Samorząd lekarski wskazuje, że przy planowaniu wydatków na ochronę zdrowia szczególny nacisk powinno się położyć ma prawidłowe finansowanie profilaktyki zdrowotnej. Zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości świadczeń profilaktycznych będzie skutkowało zmniejszeniem w przyszłości wydatków ponoszonych na medycynę naprawczą. Niepokój samorządu lekarskiego budzi każde zmniejszenie nakładów przeznaczonych na profilaktykę zdrowotną, w tym m.in. występujące w opiniowanym planie finansowym zmniejszenie wydatków na profilaktyczne programy zdrowotne.

Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi również propozycja finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego. Przedstawiony projekt planu finansowego NFZ na 2019 rok w zakresie realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego nie zakłada wzrostu kosztów w tym zakresie. Jednocześnie w projekcie podano informację, że kwota przeznaczona w planie finansowym NFZ na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego „ulegnie zwiększeniu w szczególności o środki rezerwy celowej na dalszym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok”. Należy zauważyć, że uzależnienie wzrostu nakładów na ratownictwo medyczne od przyszłych rozstrzygnięć budżetowych nie daje jednoznacznej pewności na pokrycie wynikających z niego kosztów funkcjonowania i tym samym uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny poziomu finansowania świadczeń z tego zakresu planowanego w roku 2019.