Polityka lekowa państwa 2018-2022 przyjęta przez rząd

Jak poinformował KPRM na dzisiejszym posiedzeniu rządu został przyjęty dokument „Polityka lekowa państwa”. Określono w nim priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Dokument opracowano na podstawie założeń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących tworzenia i wdrażania polityki lekowej z 2016 r. Wyznaczono w nim średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz wskazano główne narzędzia ich osiągnięcia.

Jak czytamy w komunikacie „skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia. Polityka lekowa jest integralną częścią polityki zdrowotnej. Polityka lekowa państwa ma przede wszystkim zapewnić pacjentom szeroki dostęp do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu ich refundacji”.
Pisaliśmy o tym: http://www.isbzdrowie.pl/2018/07/nowa-polityka-lekowa-szczepienia-na-listy-refundowane-rozszerzone-programy-lekowe/

W dokumencie ustanowiono dziesięć priorytetowych celów szczegółowych:

· poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych służących osiągnięciu jak najlepszego efektu zdrowotnego;

· systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności
w ramach realizowanego budżetu;

· poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;

· systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;

· zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych;

· poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;

· zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;

· zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;

· poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;

· rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

Z dokumentu wynika, że ze względu na starzenie się społeczeństwa poważnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie rosnące zapotrzebowanie na leki służące do leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworowych. Innym zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi jest prewencja związana z upowszechnianiem szczepień ochronnych.