W GUMed powstanie pracownia symulacji kardiologicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał środki na utworzenie unikatowej Pracowni Symulacji Kardiologicznej. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. Wysokość dotacji wynosi 10 509 495,70 zł. W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 900 osób, w szczególności lekarzy, rezydentów, stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie pozarezydenckim, a także lekarzy specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Umowę o dofinansowaniu podpisali prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
„Cieszę się, że jednostka dedykowana podniesieniu jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii powstanie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym” – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor Uczelni. – „Musimy pamiętać, że choroby serca są pierwszą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców Polski. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w nowoczesną edukację i rozwój innowacyjnych metod kształcenia. Dziękujemy Ministerstwu, że dostrzegło problem i przeznaczyło środki na ten cel. Stwarza to zupełnie nowe możliwości nauczania i przygotowania do pracy w niełatwym zawodzie lekarza”.

Projekt przewiduje realizację kursów z zakresu kardiologii wykraczających poza program specjalizacji oraz zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Zakres szkoleń dotyczy zagadnień opartych o Evidence Based Medicine. Szkolenia zostaną zorganizowane w ramach 3 modułów: echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz szkoleń z tzw. Point of Care.

Do tej pory nie istniała w ofercie edukacyjnej polskich uczelni medycznych zintegrowana forma kształcenia symulacyjnego w zakresie nauczania wysokospecjalistycznego. System nie uwzględnia nabywania praktycznych umiejętności w trybie symulacji medycznych, co odbiega od standardów europejskich. Potrzeba takich szkoleń była podnoszona na spotkaniach zarządów sekcji towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakres pożądanych kompetencji nabytych w trakcie realizacji projektu przez uczestników jest wynikiem konsultacji ze środowiskiem odpowiedzialnym za kształcenie podyplomowe w zakresie kardiologii.

Jak podkreślił minister Cieszyński, Ministerstwo Zdrowia jest liderem w wykorzystaniu środków na tzw. projekty miękkie, szkoleniowe oraz infrastrukturalne. Ponadto pogratulował sukcesu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu, wskazując, że dzięki tego typu inicjatywom zyskujemy specjalistów o wysokich kwalifikacjach z zakresu ochrony zdrowia.

Na cały konkurs w ramach PO WER Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło w sumie 80 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 12 podmiotów: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (2 umowy), Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.