MZ wydało rozporządzenie ograniczające inwestycje w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt przepisów dotyczących oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Jej celem jest „eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi”. W tym celu po raz kolejny nowelizowana jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o działalności leczniczej.

„W świetle wprowadzanych uregulowań nie będzie możliwe zawarcie umowy w trybie konkursowym, obejmującej udzielanie świadczeń przy użyciu infrastruktury podlegającej wymogowi uzyskiwania opinii o celowości inwestycji (OCI) – przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń, kontraktowanych w trybie konkursowym. Wprowadzenie zaproponowanych zmian spowoduje,iż każdy nowoutworzony podmiot leczniczy lub nowa jednostka lub komórka organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, lub inna inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy o świadczeniach, biorący udział w postępowaniuw sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, będzie zobligowany do przedłożenia OCI w ramach postępowania konkursowego dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, które miałby być finansowane przez NZF” – czytamy w uzasadnieniu.

„Uzyskanie pozytywnej OCI ma być również warunkiem zwiększenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach już obowiązujących umów, zarówno tych zawartych w trybie konkursów ofert lub rokowań, jak i zawartych z podmiotami działającymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie art. 159a ustawy o świadczeniach – w odniesieniu do świadczeń realizowanych z wykorzystaniem inwestycji objętej IOWISZ. Temu celowi będzie służyć dodawany przepis art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach oraz zmieniony przepis art. 136c ust. 4 ustawy o świadczeniach” – czytamy dalej.

Jak podkreśla resort „powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych”.

Całość projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321841/katalog/12595284#12595284