NFZ opublikował zarządzenie ws. programu pilotażowego „POZ PLUS”

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”. Umowy będą zawierane do 30 czerwca 2021 roku.

Znalazł się w nim m.in. zapis o wspieraniu świadczeniobiorców w uzyskiwaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta, a w przypadku, gdy liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza POZ przekracza 2500 osób, realizatorowi programu pilotażowego przysługuje grant koordynacyjny na sfinansowanie wynagrodzenia kolejnego koordynatora, w wymiarze nie większym niż 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 2500 osób. Wymiar czasu pracy jednego koordynatora nie może przekraczać 1 etatu przeliczeniowego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 5 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Pełny tekst: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-612019dais,6936.html