Neurologia powinna stać się rządowym priorytetem

„Polska neurologia boryka się z wieloma problemami, które przekładają się na sytuację polskich pacjentów z chorobami mózgu. Dlatego potrzebne są zmiany systemowe, które uczynią neurologię dziedziną priorytetową” – apeluje prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. – „Już dziś leczenie chorób mózgu kosztuje więcej niż chorób kardiologicznych, onkologicznych i cukrzycy łącznie. Pomijanie neurologii jako dziedziny priorytetowej przez Ministerstwo to nie tylko kwestia niedofinansowania terapii, ale także braki kadrowe”. W Europie z chorobami mózgu zmaga się ponad 165 mln ludzi. W Polsce to nawet 15 mln osób, a liczba zachorowań stale rośnie. Przyczyną jest starzenie się społeczeństw, ale do zwiększenia zachorowalności na choroby mózgu przyczyniają się także zmiany cywilizacyjne – zaburzenia psychiczne i neurologiczne. 22 lipca obchodzimy Światowy Dzień Mózgu.

„Udar mózgu, czy choroba Alzhaimera to choroby mózgu ściśle związane z wiekiem chorego, ale padaczka, stwardnienie rozsiane czy migrena dotykają coraz młodszych pacjentów” – wyjaśnia prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – „Wobec rosnącej liczby zachorowań na choroby mózgu potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości leczenia i życia chorych oraz ich bliskich”.

Wobec narastających problemów polskiej neurologii oraz pacjentów z chorobami mózgu Polska Rada Mózgu, do której należy Polskie Towarzystwo Neurologiczne, we współpracy z Europejską Radą Mózgu przygotowała raport pt. „Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu – Brain Plan dla Polski”. Raport zawiera analizę obecnego stanu przeciwdziałania chorobom mózgu, propozycję kierunku zmian i sposobów ich realizacji, a także propozycję systemowych zmian prawnych oraz finansowych.

„Priorytety Brain Planu można podzielić na trzy obszary: leczenie osób z chorobami mózgu jako jeden z priorytetów w polskim systemie zdrowia i wprowadzenie definicji chorób mózgu; prowadzenie opieki nad pacjentami z chorobami mózgu w sposób koordynowany i przy współpracy międzysektorowej oraz profilaktyka chorób mózgu jako jeden z kluczowych elementów efektywnej ochrony zdrowia” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek i dodaje: – „Priorytety z Brain Planu są zbieżne z postulatami dotyczącymi poprawy sytuacji polskiej neurologii, które w marcu br. eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi przedłożyli na Senackiej Komisji Zdrowia”.

Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego:
1. Wpisanie chorób mózgu do priorytetów Polityki Zdrowotnej Państwa na najbliższe 20 lat.
2. Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych (wobec kryzysu kadrowego, szczególnie w obrębie lecznictwa szpitalnego).
3. Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych w neurologii:
a. wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w skali kraju,
b. refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego,
c. objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych,
d. objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).
4. Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.
5. Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.
6. Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).
7. Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym
przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja – programowanie stymulatora –programowanie farmakoterapii).
8. Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona
(lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).
9. Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.
10. Rozwijanie dialogu na linii Ministerstwo Zdrowia – Narodowy Fundusz Zdrowia – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Parlamentarne Zespoły związane
z problematyką opieki zdrowotnej – organizacje pacjentów, a Polskie Towarzystwo Neurologiczne i jego sekcje (grupy eksperckie).

Podczas organizowanych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich obchodów Światowego Dnia Mózgu 22 lipca zostanie zaprezentowana pełna treść Brain Planu dla Polski. Światowy Dzień Mózgu został powołany na pamiątkę założenia Światowej Federacji Neurologii w 1975 r. podczas Międzynarodowego Kongresu Neurologicznego w Brukseli. Celem Dnia jest zainteresowanie społeczeństwa szeroko rozumianą kwestią zdrowia mózgu – działaniem, usprawnianiem, funkcjami, prewencją chorób, zdrowia psychicznego czy leczenia zaburzeń mózgu.