Potrzebujemy Brain Planu dla Polski

Polska, jako drugi w Europie kraj zdecydował się na opracowanie Brain Planu. „Czeka nas lawinowy wzrost zachorowań, a to oznacza lawinowy wzrost kosztów leczenia. Niestety wciąż widzę brak zrozumienia dla tej tematyki” – alarmuje prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiej Rady Mózgu i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Choroby neurologiczne i psychiczne dotyczą coraz większej liczby osób. Już dziś w Polsce populację osób z chorobami mózgu można szacować nawet na 15 mln osób przy uwzględnieniu zaledwie 12 schorzeń.

Jak wynika z badań Europejskiej Rady Mózgu, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w swoim życiu doświadcza choroby mózgu. Wzrost zachorowalności to nie tylko konsekwencja starzenia się społeczeństwa, ale też zmian cywilizacyjnych. Stres, brak równowagi między pracą a odpoczynkiem, niezdrowy tryb życia sprawiają, iż zaburzenia psychiczne i neurologiczne pojawiają się u coraz młodszych pacjentów, ale również to zjawisko obserwuje się u osób starszych. Co więcej, jak wynika z prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do roku 2030 depresja jednobiegunowa stanie się najczęstszą przyczyną chorób i niepełnosprawności.

Niestety, obecnie brak jest jakichkolwiek działań, które mogłyby przynajmniej doprowadzić do zwolnienia narastającej lawiny. Opublikowany właśnie Raport „Brain Plan dla Polski. Strategia dla zdrowia mózgu”, przygotowany przy współpracy partnerów: Uczelnię Łazarskiego, Kancelarię Prawna DZP, Polską Radę Mózgu, Europejską Radę Mózgu oraz Fundację NeuroPozytywni analizuje szczegółowo istniejącą sytuację oraz przedstawia konkretne propozycje, które mogłyby doprowadzić do pozytywnych zmian w neurologii.

Zdaniem autorów dokumentu kluczowe wyzwania w chorobach mózgu to: niska świadomość problemu, brak profilaktyki, fragmentaryczność opieki, niedofinansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie chorób mózgu oraz nieefektywna alokacja środków, braki kadrowe oraz nieefektywne modele opieki.

Propozycje rozwiązań, przedstawione w raporcie, koncentrują się wokół 3 priorytetów:

1. Konieczność wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej definicji chorób mózgu
i uczynienie działań na rzecz osób z chorobami mózgu priorytetem w polityce zdrowotnej państwa.
2. Współpraca miedzy resortami i wprowadzenie opieki koordynowanej, wczesnej diagnostyki i nowoczesnych terapii.
3. Stworzenie systemu profilaktyki chorób mózgu.

„Choroby neurologiczne generują poważne koszty, zarówno te bezpośrednie związane z ich leczeniem, jak również pośrednie, będące wynikiem tych chorób – gospodarcze i społeczne. Dlatego tak ważne jest, aby przygotowane przez grupę ekspertów klinicystów i ekonomistów rekomendacje „Brain Plan dla Polski” zostały dostrzeżony przez decydentów, a wnioski z nich płynące wpisane do priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Konieczne jest zwiększenie nakładów na leczenie chorób mózgu, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią prowadzenie właściwej opieki nad chorymi. Istotną kwestią są kadry – brakuje lekarzy neurologów i psychiatrów, brakuje pielęgniarek i rehabilitantów. Bez nich opieka jest po prostu niemożliwa. To ostatni dzwonek, aby zająć się wyzwaniami związanymi z narastającą falą chorób mózgu, bo to prawdziwa fala tsunami! Wierzę, że nasi decydenci odpowiedzialni za stan służby zdrowia w Polsce zechcą pochylić się nad tematem, jesteśmy otwarci na dialog i współpracę na każdej płaszczyźnie. Czekamy tylko na sygnał” – podkreśla prof. Jarosław Sławek.

W ocenie autorów Raportu przy opracowaniu metodologii i wdrażaniu Brain Planu konieczne jest oparcie się na doświadczeniach związanych z wdrażaniem innych strategii w obszarze zdrowia publicznego, w tym Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO). „Z uwagi na złożoność problemu rekomendujemy, aby wdrożenie Brain Planu rozpoczęło się właśnie od jednoznacznego określenia ram regulacyjnych w formie aktu prawa powszechnie obowiązującego tj. ustawy lub rozporządzenia” – sugeruje mec. Jan Pachocki z Kancelarii DZP. – „Opracowanie i przyjęcie ustawy o Narodowym Brain Planie, byłoby najlepszym rozwiązaniem”.