RPP opublikował raport o postępowaniach z lat 2017-2018

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), opracował i zaprezentował raport dotyczący postępowań wyjaśniających, prowadzonych przez RPP w sprawach indywidulanych. Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian dla dobra pacjentów.

Podstawą do analizy i przedstawienia raportu dotyczącego nieprzestrzegania praw pacjenta były postępowania wyjaśniające zakończone w latach 2017-2018.

Najwięcej postępowań wyjaśniających Rzecznik prowadził w zakresie lecznictwa szpitalnego, (w którego zakres wchodzą Szpitalne Oddziały Ratunkowe), a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Leczenie szpitalne – zgłoszenia dotyczą m.in. nieprawidłowej organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych, braków w należytej obsadzie personelu, zwłoki w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, nieodpowiednich warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia bez uwzględnienia stanu zdrowia pacjenta; nierespektowanie praw pacjentów legitymujących się szczególnymi uprawnieniami, problemy z dostępem do badań diagnostycznych.

Podstawowa opieka zdrowotna – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie, odmowa wizyty w domu pacjenta oraz brak wydania skierowania na badania i recepty.

Najczęściej naruszanymi prawami były prawa do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji i wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

W raporcie Rzecznik przedstawia również wybrane przypadki naruszeń praw pacjenta w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających.

Pełna treść raportu: http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/aktualnosci/raport_problematyka_zgloszen_kierowanych_na_infolinie_rpp.pdf