Akcjonariusze Selvity zdecydują 19 września o podziale spółki

Akcjonariusze Selvity zdecydują o podziale spółki 19 września podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wynika z projektów uchwał.

„Uchwala się podział spółki dzielonej poprzez przeniesienie na Selvita CRO Spółka Akcyjna (…) o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,0 zł w całości wpłaconym części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki dzielonej, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako ‚segment usługowy’, co stanowi podział przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH” – czytamy w projekcie uchwały.

Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia).

„1. W ramach Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 12 876 983,20 zł tj. o kwotę 12 776 983,20 zł poprzez emisję 15 971 229 akcji spółki przejmującej (akcje podziałowe), w tym:

1) 4 050 000 akcji imiennych serii A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej;

2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda (zwykłe akcje podziałowe).

2. Akcje podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, stanowiącej działalność wydzielaną, o wartości ustalonej w planie podziału na kwotę 381 872 085,00zł , przez co łączna wartość emisyjna akcji podziałowych wynosi 381 872 085,0 zł, a wartość emisyjna każdej 1 akcji podziałowej wynosi 23,91 zł” – czytamy także.

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Wówczas podano, że w wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity. Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje w Polsce oraz za granicą spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych.

Z kolei część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej. Spółka planuje co roku identyfikację jednego nowego kandydata przedklinicznego w ramach swojego portfolio projektów. Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)