Zmiany ws. programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Do konsultacji publicznych trafiło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu w psychiatrii. Zmiany wynikają przede wszystkim „z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego w odniesieniu do założeń wskazanych w rozporządzeniu. W ramach przedmiotowej nowelizacji jest konieczne doprecyzowanie przepisów związanych ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację” – czytamy w uzasadnieniu.

Wprowadzono m.in. rozbudowaną definicję centrum zdrowia psychicznego, i zobowiązania podmiotu prowadzącego do wyodrębnienia centrum w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego. „Wynika to z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych dla realizacji celów i założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w odniesieniu do psychiatrii środowiskowej. Część podmiotów leczniczych realizujących program pilotażowy nie wyodrębniła centrum i nie zapewniła odpowiedniego sposobu kierowania centrum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa obowiązującą w działalności leczniczej, co utrudnia prawidłową realizację programu” – wyjaśnia resort.

Zapisano  konieczność wprowadzenia podwyższonej stawki na świadczeniobiorcę będącego mieszkańcem domu pomocy społecznej. Wynika to z potrzeby wielokrotnie większego zaangażowania personelu centrum w domu pomocy społecznej w porównaniu do przeciętnego mieszkańca obszaru działania centrum. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje dla podstawowej opieki zdrowotnej.

Zwaloryzowano stawkę ryczałtu. „Proponuje się ustalenie stawki w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości stawki podstawowej (75 zł) powiększonej proporcjonalnie o wzrost sumy świadczeń psychiatrycznych wynikającej z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w stosunku do planu pierwotnego na 2018 r., będącego podstawą do ustalenia pierwotnej stawki. Przepisy ust. 2-4 określają warunki waloryzacji stawki w kolejnych okresach rozliczeniowych w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach kwartalnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Proponowany mechanizm będzie polegał na ustalaniu wartości stawki na kolejny okres rozliczeniowy (pod warunkiem wzrostu poziomu finansowania zakresu świadczeń – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień). Wartość stawki będzie określana mniej więcej w połowie okresu rozliczeniowego, w momencie przyjęcia przez Radę Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdania kwartalnego za kwartał poprzedzający dany okres rozliczeniowy” – czytamy dalej.

Całość projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323552/katalog/12621844#12621844