Biomed zawarł umowę dystrybucyjną leku Onko BCG na rynek niemiecki

Biomed-Lublin podpisał umowę z niemiecką firmą farmaceutyczną dotyczącą współpracy w zakresie dostawy i dystrybucji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej Onko BCG, podała spółka.

„Na podstawie umowy emitent udzielił dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji Onko na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, po uzyskaniu rejestracji produktu na tym rynku” – czytamy w komunikacie.

Na mocy umowy Biomed będzie dostarczać produkt do dystrybutora, zaś dystrybutor będzie go sprzedawać na terytorium Niemiec wraz z opracowanym przez siebie układem zamkniętym, ułatwiającym podawanie produktu. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień produktu o charakterze niewiążącym, który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania umowy dystrybutor składać będzie plan kroczący na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący w zakresie pierwszych 6 miesięcy, podano także.

Ustalono także wiążące minimalne ilości produktu, które mają zostać zamówione przez dystrybutora. W przypadku zamówień poniżej planu kroczącego w danym roku, dystrybutor zwróci spółce utracone korzyści w postaci marży na produkcie dla brakującej różnicy między ilością produktu określoną w planie kroczącym, a rzeczywiście zamówioną przez dystrybutora w danym roku.

Spółka zagwarantowała możliwości dostawy produktu wskazanej w planie kroczącym, zapewniono.

„Ponadto strony ustaliły kamienie milowe w postaci wolumenu sprzedaży produktu, po osiągnięciu których dystrybutor zapłaci dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Biomed” – czytamy dalej.

Umowa została zawarta na czas określony 10 lat począwszy od daty uzyskania rejestracji produktu na rynku niemieckim, a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Każda ze stron może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 6 miesięcy przed końcem okresu podstawowego lub odpowiednio okresów dodatkowych.

„Umowa wejdzie w życie pod warunkiem:
– uzyskania przez emitenta finansowania na pokrycie wkładu własnego inwestycji 'Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych’ w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Projekt) i rozpoczęcie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
– akceptacji warunków umowy przez potencjalnego inwestora udzielającego finansowania na pokrycie wkładu własnego projektu, przy czym zgoda lub sprzeciw może zostać wyrażona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.” – czytamy również w komunikacie.

Umowa może być wypowiedziana jeśli druga strona naruszy istotne warunki umowy, lub jeżeli produkt nie uzyska rejestracji na rynku niemieckim, dodano.

W opinii zarządu Biomedu podpisanie umowy pozwoli na szybszy wzrost wielkości sprzedaży produktu, a także otworzy możliwości rejestracji produktu na innych rynkach Unii Europejskiej, podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)