Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 7 I o emisji do 721 303 akcji bez pp

Medicalgorithmics w toku przeglądu dostępnych opcji strategicznych zdecydował o pozyskaniu kapitału w trybie emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Na 7 stycznia spółka zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie, które podejmie uchwałę ws. podniesienia kapitału spółki poprzez emisję do 721 303 akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na dzień rejestracji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 3 606 526 akcji.

„W ocenie zarządu, uwzględniającej kierunki rozwoju działalności spółki, jak również interes akcjonariuszy, zasadnym jest pozyskanie kapitału, który umożliwi kontynuację procesu zmiany modelu biznesowego do modelu ‚in-network’ przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC oraz umożliwi spółce prowadzenie prac badawczo rozwojowych nad nowymi produktami i utrzymanie optymalnego poziomu kapitału obrotowego” – czytamy w komunikacie.

Medi-Lynx w IV kw. 2018 r. zatrudnił nowego prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 przebudowana została sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi („in-network”). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 r. Na koniec 2019 r. Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA, podano.

„Dotychczasowe rezultaty prowadzonych zmian w modelu biznesowym dają podstawy do pozytywnej oceny przeprowadzonych dotąd działań i w opinii zarządu ich kontynuacja jest w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki. W celu kontynuacji podjętych działań biznesowych spółka zwoła na dzień 7 stycznia 2020r. nadzwyczajne walne zgromadzenie z projektami uchwał umożliwiającymi podniesienie kapitału spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW” – czytamy także.

Głównym punktem porządku obrad NWZ, zwołanego na 7 stycznia będzie zgodna na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji do 721 303 akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.

„Akcjonariusze, którzy na dzień rejestracji na NWZ (22 grudnia 2019) posiadać będą akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów, będą mieć pierwszeństwo w objęciu akcji serii G w liczbie odpowiadającej iloczynowi stosunku liczby akcji spółki posiadanych na dzień pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji spółki w tym dniu oraz określonej przez zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii G” – czytamy dalej.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez zarząd z uwzględnieniem efektów budowy księgi popytu, przy czym cena nie może być niższa od pomniejszonej o 10% średniej ceny rynkowej z miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. Z uwagi na potencjalne ryzyko znaczących wahań kursu akcji w okresie od zwołania NWZ do dnia realizacji uchwały ws. podwyższenia kapitału intencją zarządu jest, aby cena minimalna lub sposób jej ustalenia została dookreślona najpóźniej w dniu NWZ, podano także.

„Naszą intencją – oczywiście, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem prawa pierwszeństwa
– jest pozyskanie inwestora lub inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani długoterminowym wsparciem spółki w osiąganiu jej celów strategicznych. Środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą w sposób niezakłócony koncentrować się na kontynuacji zmiany modelu biznesowego w USA oraz umożliwią dalszy rozwój technologii i sprzedaży międzynarodowej, przede wszystkim na takich rynkach, jak Kanada, Skandynawia czy szeroko pojęta Europa Zachodnia” – powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że zmiana modelu biznesowego w USA zaczyna przynosić oczekiwane efekty.

„Od kilkunastu tygodniu obserwujemy odwrócenie negatywnego trendu i systematyczny wzrost liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG. Nie widać tego jeszcze, patrząc bezpośrednio na raportowaną liczbę wniosków o płatność, ale uwzględniając liczbę dni roboczych w poszczególnych miesiącach, już widać symptomy poprawy. Ponieważ jednak złożenie wniosku o płatność w praktyce ma miejsce klika tygodni po rozpoczęciu sesji monitoringu, jesteśmy przekonani, że kolejne raporty miesięczne będą już lepiej odzwierciedlać ten pozytywny efekt” – powiedział także prezes.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)