Rząd: nadzór nad inspekcją sanitarną będzie sprawniejszy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

„Nadzór nad funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy” – czytamy w komunikacie KPRM.

Minister zdrowia – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – będzie miał większe możliwości decydowania o realizacji zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł skutecznie i bezpośrednio oddziaływać na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zwiększy się rola koordynacyjno-nadzorcza Głównego Inspektora Sanitarnego.

GIS będzie sprawował skuteczny nadzór w obszarze zdrowia publicznego oraz podejmował decyzje umożliwiające bezzwłoczne i odpowiednie do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, a w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności – Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody).

Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz zapewnia poprawę ochrony praw przedsiębiorców.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).

Doprecyzowana została kwestia wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2020 r.