Ustawa o zawodzie lekarza z autopoprawką

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 172), przedłożoną przez ministra zdrowia.

„W autopoprawce zaproponowano, aby minister zdrowia mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się ich o dodatkowe miejsca szkoleniowe.

§ Chodzi o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w danej dziedzinie (szczególne braki występują w specjalizacjach dentystycznych).

§ Będzie to następować po uzyskaniu wstępnej oceny konsultanta krajowego dotyczącej spełniania warunków akredytacyjnych przez dany podmiot”.

„Rozwiązanie to będzie miało charakter dobrowolny i może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w stosunku do potrzeb systemu ochrony zdrowia.

Identyfikacja tych potrzeb będzie oparta o: informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych, zgłaszane przez świadczeniodawców braki kadrowe uniemożliwiające realizację zawartych umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, analizę list oczekujących na udzielnie świadczenia przez określonych lekarzy specjalistów” – czytamy w uzasadnieniu.

Ministrowie: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji będą mogli także wystąpić (na wniosek ministra zdrowia albo z własnej inicjatywy) do podmiotów leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez tych ministrów o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny, w której pozostaje niewystarczająca liczba miejsc szkoleniowych.

Podmiot leczniczy, do którego skierowano wystąpienie będzie musiał przedstawić stanowisko w sprawie przystąpienia lub nieprzystąpienia do akredytacji.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będzie publikować listę podmiotów, które nie przystąpią do akredytacji.