Rząd przyjął Narodową Strategię Onkologiczną

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 wraz z uchwałą w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Jak przypomina resort zdrowia choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Liczba nowotworów złośliwych w kraju stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia.

Obecnie w kraju żyje ok. 1 milion osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 proc., zaś w perspektywie 10 lat o 28 proc.

„Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej stanowi próbę odwrócenia niekorzystnych trendów oraz obniżenia kosztów wynikających z obciążenia pacjentów chorobami nowotworowymi. A głównym celem strategii jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej” – czytamy w uzasadnieniu. – „Zwiększeniu powinna ulec wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach, a obniżeniu umieralność”.

Nowe rozwiązania powinny przyczynić się do wyeliminowania negatywnych zjawisk w onkologii, takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Strategia przewiduje prowadzenie działań w pięciu obszarach:

§ inwestycje w kadry – zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalności pokrewnych;

§ inwestycje w edukację – prowadzenie działań profilaktycznych, związanych np. z ograniczeniem palenia tytoniu;

§ inwestycje w pacjenta – podniesienie skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy oraz płuca;

§ inwestycje w naukę i innowacje – np. zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych;

§ inwestycje w system opieki onkologicznej – zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej opieki.

Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację strategii: 250 mln zł w 2020 r.; 450 mln zł rocznie w latach 2021–2023; 500 mln zł rocznie w latach 2024–2030.

Uchylono program wieloletni na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Zadania programu będą kontynuowane w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.