ASCO GU 2020 – nowe dane dot. leczenia raka nerki

W San Francisco odbył się kongres Genitourinary Cancers Symposium zorganizowany pod auspicjami ASCO (ASCO GU 2020). W trakcie spotkania przedstawiono doniesienia mające wpływ na postępowanie z chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowego, w tym raka nerkowokomórkowego (RCC).

Podczas kongresu zaprezentowano aktualizację wyników badania CheckMate-214 (skojarzona immunoterapia w pierwszej linii leczenia przerzutowego raka nerkowokomórkowego). Po 42 miesiącach obserwacji w grupie chorych o rokowaniu pośrednim i niekorzystnym stwierdzono odsetek przeżycia całkowitego (OS) 52% leczonych ipilimumabem z niwolumabem. Odsetek odpowiedzi obiektywnych (ORR) wyniósł 42%. Nie stwierdzono nowych działań niepożądanych w badanej grupie.

W trakcie ASCO GU 2020 przedstawiono również wyniki badania Checkmate-025 po 5 letnim okresie obserwacji. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 25,8 miesiąca w grupie otrzymującej niwolumab. Odsetek odpowiedzi obiektywnych wyniósł 23%. Również w tym badaniu nie stwierdzono nowych działań niepożądanych. Na podkreślenie zasługuje również jakość życia pacjentów poddawanych immunoterapii.

„Podsumowując najważniejsze doniesienia ASCO GU 2020 szczególną uwagę warto zwrócić na dane dotyczące zastosowania skojarzonej immunoterapii (ipilimumab z niwolumabem) w pierwszej linii leczenia chorych na uogólnionego raka nerkowokomórkowego oraz immunoterapii niwolumabem pacjentów po niepowodzeniu leczenia antyangiogennego.
Niewątpliwie immunoterapia stanowi ogromny postęp w leczeniu RCC, co znalazło odzwierciedlenie w wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych (ESMO, EAU), które uznają tą metodę leczenia za standard postępowania pierwszej linii (skojarzenie ipilimumabu z niwolumabem u pacjentów z grupy o pośrednim lub niekorzystnym rokowaniu, skojarzenie pembrolizumabu z aksytynibem u pacjentów ze wszystkich grup rokowniczych) oraz po niepowodzeniu leczenia antyangiogennego (niwolumab w monoterapii). Stąd niezwykle istotne jest, aby również polscy pacjenci mieli dostęp do tej nowoczesnej formy leczenia. Niwolumab jest aktualnie refundowany w drugiej linii leczenia w ramach programu lekowego, jednak pojawienie się nowych terapii o udowodnionej skuteczności wymaga wprowadzenia zmian w zapisach programu, pozwalających na leczenie skojarzone w pierwszej linii oraz objęcie refundacją trzeciej linii leczenia” – komentuje dr hab. n. med. Jakub Kucharz, specjalista onkologii klinicznej, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.