MZ ogłosiło datę zakończenia pilotażu sieci onkologicznej

31 grudnia 2021 r. to data zakończenia programu pilotażowego w ramach sieci onkologicznej dla wszystkich ośrodków biorących w nim udział. Taki termin przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej skierowany właśnie do konsultacji.

Jednocześnie projekt uchyla przepis dotyczący możliwości aktualizowania wzorów ankiet, kart oceny mierników oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu oraz dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. „W związku z regularnie przeprowadzaną analizą danych z pilotażu, pojawiają się nieścisłości w dokumentach, których sprawne wyeliminowanie umożliwili ujednolicenie metodyki zbierania i analizy danych u wszystkich świadczeniodawców biorących udział w pilotażu. Brak wskazania limitu czasowego pozwala więc na aktualizowanie wzorów ww. dokumentów, które zostały opracowane przez wojewódzkie ośrodki koordynujące oraz Fundusz w trakcie trwania pilotażu, ale po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prezesa Funduszu”.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono również zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z faktem, iż kompleksowe leczenie onkologiczne obejmuje nie tylko zabiegi chirurgiczne, zmiana przepisu umożliwi rozliczanie w ramach pilotażu niektórych świadczeń niechirurgicznych.

„Proponowane zmiany są konsekwencją postulatów wojewódzkich ośrodków koordynujących w województwie dolnośląskimi świętokrzyskim, które mają doświadczenie w realizacji pilotażu i zgłosiły problemy w jego realizacji oraz propozycje usprawnień”.

Projekt: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334551/katalog/12692301#12692301