Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

Master Pharm (nabywający 1) wraz z Max Welt Holdings LP (nabywający 2), Pawłem Klitą oraz Rafałem Biskupem ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 7 028 494 akcji Master Pharm tj. na sprzedaż wszystkich akcji spółki znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu wzywających po cenie 4,2 zł za każdą akcję, podała spółka.

„Przedmiotem wezwania są 7 028 494 akcje zwykłe na okaziciela spółki Master Pharm […] o wartości nominalnej 0,01 zł każda […], z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, a łącznie wszystkie akcje uprawniają do 7 028 494 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. do, po zaokrągleniu, 32,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym wzywający w wyniku przeprowadzenia wezwania, łącznie będą posiadać 21 500 000 akcji spółki (tj. wszystkie akcje spółki), uprawniające do 21 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu (tj. wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu), stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Podmiotami nabywającymi akcje spółki w ramach wezwania będą spółka oraz Max Welt w ten sposób, że Master Pharm nabędzie do 4 300 000 akcji, a Max Welt nabędzie do 2 728 494 akcji spółki.

Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 4,2 zł za każdą akcję, wskazano także.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 17 sierpnia – 25 września br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 30 września, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 1 października 2020 r.

We wcześniejszym komunikacie Master Pharm poinformował o zawarciu porozumienia akcjonariuszy przez Master Pharm, Max Welt Holdings LP, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa, które dotyczyć miało między innymi określenia praw i obowiązków stron w zakresie posiadania akcji spółki oraz określenia zasad współpracy stron, w tym w szczególności zasad dotyczących nabywania akcji spółki i zgodnego głosowania przez Max Welt, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa na walnych zgromadzeniach spółki.

„W przypadku osiągnięcia w ramach wezwania łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz mniej niż 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki strony uzgodnią dalsze działania i rozważą nabywanie akcji spółki w ramach transakcji rynkowych, ogłoszenie na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie kolejnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki innych niż akcje posiadane przez strony na dzień ogłoszenia wezwania lub przeprowadzenie procedury wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z art. 91 ustawy o ofercie” – czytamy w materiale.

W przypadku osiągnięcia w ramach wezwania łącznie co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, strony przeprowadzą przymusowy wykup akcji spółki posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki. Po przeprowadzeniu przymusowego wykupu strony przeprowadzą procedurę wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

„W ramach porozumienia strony zobowiązały się wspólnie dążyć do zwołania walnego zgromadzenia spółki po przeprowadzeniu wezwania oraz głosowania na tym walnym zgromadzeniu spółki w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do momentu wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym” – podsumowano.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)