Koalicja Izb Handlowych i Gospodarczych przedstawia stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym: Znaczące zmiany legislacyjne wymagają społecznych uzgodnień

Koalicja pięciu izb handlowych i gospodarczych, reprezentująca przedsiębiorstwa prowadzące również działalność inwestycyjną oraz badawczo-rozwojową w Polsce, przedstawiła swoje stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym. W piśmie skierowanym do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa przedstawiciele: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej zwrócili uwagę, że inicjatywa leżąca u podstaw projektu jest bezsprzecznie potrzebna, jednak jej szczegółowe zapisy powinny być konsultowane ze stroną społeczną. Koalicja przedstawiła także swoje postulaty odnośnie do proponowanych zmian w projekcie ustawy.

Przedstawiciele koalicji izb handlowych i gospodarczych w Polsce podkreślają, że z otwartością przyjmują zwrócenie uwagi przez Prezydenta RP na konieczność zwiększenia nakładów na nowoczesne technologie lekowe.

„Wciąż wielu polskich pacjentów potrzebuje dostępu do zgodnych z aktualnymi rekomendacjami towarzystw naukowych skutecznych opcji terapeutycznych, które pozostają nierefundowane” – mówi cytowany w komunikacie Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Pomimo pozytywnej oceny idei, przedstawiciele pięciu izb handlowych i gospodarczych zwracają uwagę także na niepokojące zapisy w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym. Wątpliwości koalicji izb budzi przede wszystkim sformułowanie świadczące o tym, że Fundusz Medyczny nie będzie stanowił dodatkowego źródła finansowania dla systemu ochrony zdrowia (według zapisów zawartych w projekcie kwota przekazana na Fundusz Medyczny pomniejszy dotację z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia).
Koalicja zwraca uwagę, że zasadne wydaje się ustalenie nie tylko maksymalnej wysokości budżetu Funduszu Medycznego, ale także wysokości gwarantowanej. W stanowisku koalicji izb zaproponowano nowelizację ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia o kwotę odpowiadającą wydatkom Funduszu Medycznego, odpowiednio o: 0,09 proc. PKB w 2020 roku, 0,18 proc. PKB w 2021 roku i analogicznie w latach kolejnych.

Koalicja izb zwraca uwagę także na aspekt planów wprowadzenia zasadniczych zmian w ustawie refundacyjnej, które mogłyby doprowadzić do natychmiastowego pogorszenia dostępności pacjentów do nowych leków oraz do pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego inwestujących i prowadzących działalność w Polsce. Zdaniem przedstawicieli izb proponowane zmiany nie znajdują podstaw w uzasadnieniu do projektu ustawy. Co więcej, zdaniem koalicji izb proponowane do wdrożenia zmiany w ustawie refundacyjnej powinny być poddane konsultacjom społecznym, a proces legislacyjny dotyczący tej dziedziny powinien być przejrzysty i procedowany w odrębnym trybie.

„Warto, aby w obszarze szczególnie wrażliwych i istotnych zmian legislacyjnych, dotyczących życia i zdrowia obywateli Polski, możliwy był dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Konsultacje społeczne znacząco zwiększają szanse na to, że projekt ustawy o Funduszu Medycznym będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby polskich pacjentów, a przy tym będzie wspierać rozwój sektora farmaceutycznego. Jako przedstawiciele koalicji izb handlowych i gospodarczych w Polsce pozostajemy gotowi do współpracy” – deklaruje Jacek Graliński.