Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Do uzgodnień trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, „co zagwarantuje skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej, jako państwowej jednostce budżetowej, podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu.

Centrum powstanie przez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Skupienie działań w jednym miejscu decyzyjnym jakim będzie Centrum pozwoli na połączenie tematyki różnych uzależnień czynnościowych i chemicznych, uzależnień od substancji legalnych i nielegalnych na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, rehabilitacja, działalność badawcza itp.). (…) Obecnie oba podmioty realizują zadania o zbliżonym zakresie przedmiotowym. Podział ten wydaje się o tyle nieracjonalny, że mechanizmy uzależnienia oraz rodzaj szkód społecznych powodowany przez używanie tak narkotyków jak i alkoholu ma zbliżony charakter, w pewnych zakresach podobne są także środki zaradcze stosowane wobec tych negatywnych społecznie zjawisk. Istnienie dwóch odrębnych podmiotów nie tylko skutkuje powstaniem dwóch odrębnych systemów odzwierciedlonych także w obszarze działań jednostek samorządu terytorialnego, lecz także znacząco utrudnia podejmowanie w tym zakresie skoordynowanych działań na różnym szczeblu, np. prowadzenie zintegrowanych oddziaływań w obszarze profilaktyki szkolnej” – brzmi uzasadnienie.

Projekt jest dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335956/katalog/12700420#12700420