W Instytucie Matki i Dziecka powstała Pracownia Medycyny Szkolnej

W Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka powstała Pracownia Medycyny Szkolnej. Jej celem jest koordynacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) Instytut Matki i Dziecka realizuje zadania w zakresie monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami.

W ramach działań pracowni powstała strona internetowa dostępna pod adresem www.medycynaszkolna.imid.med.pl, której celem jest przekazywanie podstawowych i ważnych dla realizacji zadań zaleceń, stanowisk, materiałów promocji zdrowia oraz wymiana doświadczeń pielęgniarek środowiskowych nauczania i wychowania, higienistek szkolnych oraz lekarzy realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

„Jako placówka monitorująca postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i stworzyliśmy platformę do wymiany doświadczeń. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby związane z medycyną szkolną. Zależy nam na szybkim obiegu informacji i skutecznym wdrażaniu zmian” – wyjaśnia cytowana w komunikacie mgr Wisława Ostręga z Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.

Przedmiotem działania Pracowni Medycyny Szkolnej jest monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami, analiza informacji gromadzonych w ramach statystyki publicznej i ocena realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia informacji o realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, proponowanie kierunków zmian w kształceniu zawodowym osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami, opiniowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Pracownia Medycyny Szkolnej współpracuje również z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie opracowywania i opiniowania programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla podmiotów działających na rzecz zapewnienia warunków realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.

„W tradycji Instytutu jest działalność w zakresie pediatrii społecznej, profilaktyki i promocji zdrowia dzieci i młodzieży” – dodaje prof. IMiD dr hab. n. med. Anna Oblacińska z Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży. – „To w Instytucie Matki i Dziecka powstał pierwszy kompleksowy model zintegrowanej opieki pediatrycznej, projekt Szkół Promujących Zdrowie czy nowoczesny model pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania”.

Instytut Matki i Dziecka to jednostka naukowo-badawcza posiadająca III stopień referencyjności w zakresie perinatologii, nadzorowana przez Ministra Zdrowia. Działalność Instytutu charakteryzuje kompleksowe podejście do zagadnienia opieki nad kobietą i dzieckiem, w trakcie ciąży i po narodzinach, również ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, neurologiczną czy genetyczną. Obecnie w skład Instytutu wchodzi 9 specjalistycznych klinik, 28 poradni oraz 8 zakładów naukowych w tym Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży z Pracownią Medycyny Szkolnej.