Przy MZ powstanie Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

„Wprowadzamy pełną elektronizację i uproszczamy proces oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Rozszerzamy krąg podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ. Takie rozwiązania umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych w sektorze zdrowia” – uzasadnia KPRM.

Wnioski będą składane i procedowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Przyspieszy to postepowanie i uprości procedury objęte OCI.

Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości.

Dla podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozytywna OCI będzie warunkiem uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz otrzymania dofinansowania do inwestycji ze środków publicznych.
Chodzi o zobowiązanie wielu podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskiwania OCI w systemie IOWISZ.

Jednocześnie zniesiona zostanie konieczność ubiegania się o OCI w przypadku drobnych inwestycji – nie przekraczających 2 mln zł.
Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać niewielkie inwestycje (np. zakup drobnego sprzętu diagnostycznego), które w małym stopniu wpływają na rozwój rynku usług medycznych.
Wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł spowoduje eliminację wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej oraz zapewni optymalny wybór inwestycji podlegających OCI.

Dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych.

ü Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym, powołanym przy ministrze zdrowia.

ü Utworzenie Komisji zwiększy efektywność kontroli nad inwestycjami o wysokiej wartości. Komisja zapewni bardziej efektywną i profesjonalną kontrolę wniosków dotyczących najbardziej kosztochłonnych inwestycji, w znacznym stopniu oddziałujących na rynek usług medycznych.

ü W skład Komisji wejdzie po jednym przedstawicielu wskazanym przez szefa KPRM i prezesa NFZ oraz ministrów (działowych): finansów, rozwoju regionalnego i zdrowia.

OCI będzie ważna przez 3 lata od dnia jej wydania (obecnie opinie są wydawane bezterminowo).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.