Sejm przywrócił przepisy dot. zwrotu firmom środków w związku z COVID-19

Sejm przywrócił wykreślone przez Senat przepisy, umożliwiające występowanie firm, realizujących polecenie premiera w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o zwrot kosztów poniesionych m.in. na zakup środków ochrony osobistej. Zapis ten znalazł się w nowelizacji ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Sejm przywrócił także przepisy, wprowadzające mechanizm szacowania poniesionych kosztów w związku z organizacją korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja.

Nowelizacja ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza zapis, zgodnie z którym firmy, które zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, produktów higienicznych oraz surowców, składników, materiałów lub półproduktów w celu przeciwdziałania COVID-19 mogą występować do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwrot kosztów realizacji tego polecenia oraz o zwrot zaangażowanych przez firmę środków.

Zwrot środków ma być dokonywany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość zwrotu środków oraz termin wypłaty ma określać umowa zawarta pomiędzy szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a daną firmą.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia wobec przedsiębiorcy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia takie są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia; nie wymagają uzasadnienia. Mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Nowelizacja ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza także mechanizm szacowania wysokości poniesionych kosztów w zw. z przygotowaniem korespondencyjnych wyborów prezydenckich. W szacowaniu i przygotowywaniu umowy mają – zgodnie z przepisami – brać udział Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Nie podano listy podmiotów, które miałyby być objęte regulacją, ani szacunków, dotyczących kwot, o jakie miałyby wnioskować.

(ISBnews)