Braster miał 4,4 mln zł straty netto, 3,82 mln zł straty EBIT w I poł. 2020 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował 4,4 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2020 r. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,82 mln zł wobec 7,52 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,15 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 0,4 mln zł rok wcześniej.

„Sprawozdanie finansowe spółki za I półrocze 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd stoi na stanowisku, iż takie założenie jest merytorycznie uzasadnione, bowiem zamiarem zarządu nie jest likwidacja spółki ani też zaniechanie prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka podejmuje intensywne czynności zmierzające do poprawy płynności, pozyskania kapitału oraz restrukturyzacji zobowiązań. Ewentualne zmiany co do sposobu prowadzenia restrukturyzacji należy rozpatrywać przede wszystkim w Braster S.A. w restrukturyzacji kontekście zastosowania procedury zoptymalizowanej w przypadku Braster, która da największe szanse na zawarcie układu z wierzycielami” – czytamy w raporcie.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)