Digital Health: 84% polskich medtechów chce wejść na zagraniczne rynki w ciągu roku

Polskie startupy medyczne chcą poszerzać zasięg swojej działalności – 84% z nich planuje wejścia na nowe zagraniczne rynki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, wynika z raportu Digital Health, opracowanego przez Fundację Startup Poland, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz lidera biotechnologicznego i pomysłodawcę inicjatywy – firmę Roche.

Raport Digital Health pokazał m.in., że specjalizacje polskich medtechów są zróżnicowane, jednak w czołówce znalazły się dwa obszary: kardiologia (31%) i psychologia (23%), podano.

Wśród stosowanych przez nie rozwiązań IT przeważają rozwiązania zdalne: telemedycyna, aplikacje mobilne (mhealth) i webowe. Z raportu można się także dowiedzieć, że w zakresie współpracy startupów z partnerami biznesowymi wiodące jest wsparcie marketingowe i weryfikacja założeń biznesowych. Startupy również chętniej współpracują bezpośrednio z naukowcami niż z uczelniami – niemal połowa medtechów w zakresie prac badawczo-rozwojowych współpracuje z indywidualnymi pracownikami naukowymi.

Polskie startupy chcą poszerzać zasięg swojej działalności i prężnie się rozwijać, podkreślono.

„Aż 84% z nich planuje wejścia na nowe zagraniczne rynki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. To świetny obraz polskiego środowiska medtechowego, pokazujący, jak rokujący i dynamiczny jest to rynek. W Polsce inwestycje w nowe rozwiązania digital health nie budzą jednak jeszcze tak dużego zainteresowania, jak chociażby sektor FinTech. Aby tak się stało i aby plany rozwoju mogły się urzeczywistnić, w otoczeniu systemowo-prawnym, naukowym i biznesowym pozostaje wiele do zrobienia” – powiedział prezes Startup Poland Tomasz Snażyk, cytowany w komunikacie.

Polskie medtechy korzystają w swojej działalności z różnorodnych form finansowania, przy czym ponad połowa sięga po środki NCBR.

„Digital health to przede wszystkim poprawa dostępności i jakości usług medycznych, ale ma wymierną wartość dla twórców technologii i firm wprowadzających rozwiązania na rynek. Jest też motorem napędowym dla innych sektorów. Dla osiągnięcia sukcesu w tym segmencie – poza zapewnieniem finansowania czaso- i kosztochłonnych prac B+R – niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie rozwoju biznesowego. Zaadresowanie potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyfiki różnych klientów oraz weryfikacja opłacalności wdrożenia to działania, które coraz częściej dostrzegamy wśród ubiegających się o wsparcie z NCBR spółek technologicznych. Mamy nie tylko pieniądze, ale także know-how, jak zarządzać projektami wysokiego ryzyka. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że founderzy korzystają z różnych form wsparcia, w tym z programów z udziałem funduszy venture capital” – stwierdził zastępca dyrektora NCBR Przemysław Kurczewski.

Raport wskazuje również, w jakich obszarach medtechy mają największe trudności. Problemy pojawiają się w szczególności z wyceną własności intelektualnej czy patentowaniem. Połowa startupów nie posiada własnych patentów ani nie jest w trakcie ich rejestracji. Wątpliwości i przeciwności przysparzają również skomplikowane procedury administracyjne oraz braki w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację, które powinny być analizowane z udziałem ekspertów ze środowiska naukowego i biznesowego.

„Chociaż od kilku lat obserwujemy zwiększenie wsparcia ze strony sektora publicznego i ułatwienia administracyjno-prawne dla rozwoju innowacyjności, co pomaga startupom w Polsce w funkcjonowaniu oraz tworzeniu kreatywnych rozwiązań wykorzystywanych w obszarze zdrowia cyfrowego, to wciąż głównymi barierami we współpracy z instytucjami rządowymi są biurokracja oraz zbyt długie procesy legislacyjne. Jak podkreślają twórcy raportu, zmiana w tych obszarach powinna dotyczyć nie tylko przepisów, ale również praktyki sektora publicznego” – czytamy dalej.

Jednym z najistotniejszych wniosków z raportu jest to, że współpraca w obszarze zdrowia cyfrowego jest kluczowa, aby zapewnić równy dostęp do niego pacjentom, a także by świadczeniodawcy działali sprawnie. O potrzebie elastyczności, wymiany wiedzy i kompetencji w tym zakresie dowodzą dane dotyczące wykształcenia polskich startuperów medycznych. Mniej niż 1/4 badanych kierujących startupami w branży digital health studiowała nauki medyczne, co oznacza, że nie zawsze mają pełen obraz potrzeb pacjenta, lekarza lub zrozumienie specyfiki działania systemu ochrony zdrowia. Tylko otwarta, komunikatywna i pełna zaangażowania współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin: technologii, informatyki, biotechnologii, medycyny, polityki zdrowotnej, biznesu, może pozwolić na połączenie kompetencji i zapewnienie rozwiązań najlepiej przystających do potrzeb wszystkich członków systemu ochrony zdrowia.

„Współpraca z doświadczonymi podmiotami działającymi w branży to dla startupów ładunek profesjonalnego doświadczenia.To także szansa na zbudowanie, tak potrzebnej w Polsce, płaszczyzny wzajemnego zaufania. W Roche zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest w rozwoju medycyny podejście interdyscyplinarne. Dlatego już od kilku lat rozwijamy w Polsce Globalne Centrum Rozwiązań IT, którego działalność rozpoczęła się od kilkunastoosobowego startupu, a dziś to globalny hub innowacji, który dostarcza rozwiązania IT dla pacjentów, lekarzy i naukowców na całym świecie. Tym doświadczeniem i know-how chcemy się dzielić, otwierając się coraz szerzej na współpracę, a także zwiększając co roku inwestycje w obszar badań i rozwoju w naszym kraju” – dodał dyrektor w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche Mariusz Mulas.

Celem kompleksowego raportu poświęconego branży digital health jest przybliżenie obecnego stanu rynku firm high-tech w obszarze medycyny, wskazanie kierunku, w jakim mogą się rozwijać rozwiązania cyfrowe wspierające pacjentów i lekarzy, oraz zachęcenie do dialogu i współpracy różnych uczestników ekosystemu ochrony zdrowia: firm technologicznych, uczelni, inwestorów i instytucji publicznych.

Startup Poland to niezależny polski think tank technologiczny i organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych jako głos społeczności polskich startupów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to rządowa agencja wspierająca projekty służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Poprzez granty oraz inne mechanizmy wsparcia, takie jak m.in. fundusze venture capital, finansuje projekty B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz działania uczelni ukierunkowane na podnoszenie jakości kształcenia i rozwój kompetencji technologicznych.

Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Globalna strategia Roche koncentruje się na diagnostyce molekularnej oraz terapiach celowanych.W Polsce działają światowej klasy ośrodki Roche: Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajmujące się rozwiązaniami na styku medycyny i informatyki Globalne Centrum Rozwiązań IT.

(ISBnews)