Jest projekt ustawy o zwalczaniu COVID-19. Wprowadza obowiązek noszenia maseczek oraz dodatki dla lekarzy

Na stronie Sejmu zamieszczono poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 683).

Projekt dotyczy m.in. objęcia penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej także o osoby zdrowe, wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne, wzmocnienia kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, wyłączenia odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19.

Projekt zakłada także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne i „ma na celu przede wszystkim wydłużenie okresu realizacji recept na leki, które są obecnie nieodstępne, a okres realizacji recept na nie się kończy (ale nie można wykluczyć, że w związku z epidemią, a tym samym potencjalnym zakłóceniem produkcji i dostaw zaistnieje taka konieczność w stosunku do większego wolumenu leków). Założono maksymalnie 150 dni (5 miesięcy, bo tyle  może trwać  tzw. sezon grypowy) i przyjęto konstrukcję obwieszczenia, gdyż pozwala ona w sposób elastyczny reagować na zmieniającą się sytuację epidemiczną” – czytamy w projekcie.

Wzmocnione zostaną także kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego „w zakresie skutecznego umieszczenia w szpitalach pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Temu samemu celowi ma służyć umożliwienie Ministrowi Zdrowia powołania krajowego koordynatora ratownictwa medycznego. W zakresie właściwości obu stanowisk znajdą się uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych zobowiązujących szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji. W odniesieniu do szpitali znajdujących się na terenie tego samego województwa, w którym przebywa pacjent, decyzję będzie podejmował wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego, zaś w sytuacji, gdy pacjent będzie wymagał hospitalizacji w innym województwie, niż to, na terenie którego przebywa – właściwy będzie krajowy koordynator ratownictwa medycznego” – zakłada projekt.

Ustawa zakłada również podwyższenie do 200% (z dotychczasowego 150%) wynagrodzenia zasadniczego dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19.

Jak czytamy w uzasadnieniu wydatki na ten cel „w wymiarze miesiąca wynoszą ok. 9 mln zł przy założeniu, że skierowane do pracy zostanie 1% personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów o pracę w podmiotach leczniczych na terenie Polski”.

Ale jednocześnie Minister Zdrowia będzie miał możliwość zawieszenia „kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, którzy, mimo pandemii, nie realizują zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązków albo poleceń nałożonych przez władze publiczne – projektowany art. 47b; rozwiązanie to już funkcjonowało w pierwszych 180ciu dniach obowiązywania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 10b tej ustawy”.

Jednocześnie do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza się przepisy, zgodnie z którymi do zwalczania epidemii będą mogli zostać skierowani również lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK. Lekarze Ci będą kierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii na zasadach, na których mogą zostać skierowani lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego.

Ustawa wprowadza także zapisy o tzw. dobrym Samarytaninie: „w czasie stanu  zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, powinno następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze  są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń – vide udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji, czy lekarzy specjalistów w innych niż posiadana przez nich specjalizacja)”. Tej zasadzie nie będą podlegały błędy medyczne „były wynikiem rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełniania obowiązków”.

Pełen tekst: http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F2D65990729B3B74C1258606005106BB