Neuca ogłosiła ofertę skupu do 150 tys. akcji własnych po 525 zł za sztukę

Neuca ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 150 000 akcji własnych, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 3,44% kapitału zakładowego, po cenie zakupu wynoszącej 525 zł za sztukę, podała spółka.

„Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się w dniu 13 października 2020 r., a zakończy w dniu 20 października 2020 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 23 października 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w ofercie jest Dom Maklerski mBanku.

W osobnym komunikacie Neuca podała, że zarząd spółki dokonał – na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 9 października br. – zmiany szczegółowych warunków realizacji programu skupu akcji własnych.

Obecnie zasady te przedstawiają się następująco:

„2.1. Nabywanie akcji własnych rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

2.2. Program skupu akcji trwać będzie od dnia wskazanego w pkt 2.1 do 31 grudnia 2021r. z tym zastrzeżeniem, że zarząd spółki jest uprawniony do:

(i) rezygnacji z realizacji programu skupu lub jego wstrzymania na każdym etapie;

(ii) zakończenia programu skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, również w sytuacji, gdy kapitał rezerwowy nie został wykorzystany w całości.

2.3. Programem skupu objęte są w pełni opłacone akcje spółki, w ilości nie więcej niż 150 000 sztuk akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda […].

2.4. Wysokość środków przeznaczona na sfinansowanie programu skupu nie będzie większa niż 90 000 000 zł.

2.5. Cena minimalna, za którą spółka będzie nabywać własne akcje wyniesie 1 zł za każdą akcję (wartość równa wartości nominalnej akcji).

2.6. Cena maksymalna za akcje nabywane na rynku regulowanym oraz na rynku pozagiełdowym, wyniesie 600 zł za jedną akcję, przy czym zgodnie z art. 362 § 2 ksh łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki.

2.7. W ramach realizacji programu skupu spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień programu skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 27 walnego zgromadzenia spółki z 5 maja 2020 roku.

2.8. Liczba nabywanych przez spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcji własnych, w każdym dniu programu skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji spółki, liczba nabywanych przez spółkę akcji własnych w każdym dniu programu skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

2.9. Cena, za którą spółka będzie nabywać na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i (ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW” – wymieniono w materiale.

5 maja 2020 r. akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 37,09 mln zł – tj. 8,65 zł na akcję – z zysku wypracowanego w 2019 roku (wypłata nastąpiła w maju). Zwyczajne walne zdecydowało także o skupie do 200 000 akcji własnych za kwotę łączną nie wyższą niż 90 mln zł.

W 2019 roku Neuca skupiła 305,9 tys. akcji za kwotę 88,3 mln zł.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)