Sejm za obowiązkową OCI dla inwestycji medycznych wartych ponad 2 mln zł

Sejm przyjął nowelę, nakładającą na podmioty lecznicze, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne, finansowane ze środków publicznych obowiązek uzyskania Oceny Celowości Inwestycji (OCI) dla projektów inwestycyjnych powyżej 2 mln zł. Ma to być warunek niezbędny do kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie opowiedziało się 398 posłów, 32 było przeciwnych, a 14 wstrzymało się od głosu.

„OCI ma stanowić potwierdzenie zasadności realizacji inwestycji i skuteczne narzędzie do podejmowania decyzji dotyczących ich finansowania, a także zwiększy efektywność inwestowania środków własnych przez uzyskanie zewnętrznej oceny celowości prowadzonych działań” – podano w uzasadnieniu.

OCI ma obowiązywać przez okres 3 lat od jej wydania.

Objęcie inwestycji obowiązkiem uzyskania OCI wpłynąć na wzrost gospodarności wydatkowania środków publicznych, zoptymalizować wykorzystanie potencjału technicznego inwestycji i wyeliminować zjawisko nadpodaży usług medycznych, a także dostosować inwestycje w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa.

Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, podlegających OCI na 2 mln zł, na dzień złożenia wniosku, ma na celu ograniczenie napływu wniosków o niskiej wartości zoptymalizowanie wyboru inwestycji podlegających OCI, by umożliwić dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, odzwierciedlonych w mapach potrzeb zdrowotnych i Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

Wnioski, dotyczące inwestycji strategicznych o wartości powyżej 50 mln zł będą oceniane przez Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele instytucji merytorycznych z punktu widzenia oceny celowości inwestycji, tj. osoby wskazane przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozwoju regionalnego, do spraw zdrowia oraz prezesa NFZ. W procesie oceny Komisja będzie mogła wystąpić o opinię m.in. przedstawiciela wojewody lub marszałka, ministra właściwego do spraw wewnętrznych czy konsultantów krajowych.

Proces opiniowania wniosku przez Komisję ma odbywać się poza Systemem IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Co do zasady, Komisja ma dokonywać oceny wniosków za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość; na wniosek przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków ocena wniosków będzie mogła odbywać się na posiedzeniach.

W latach 2018- 2019 wnioskodawcy złożyli w systemie IOWISZ 25 wniosków o wydanie OCI o wartości przekraczającej 50 mln zł.

Na podstawie wygenerowanych danych z sytemu IOWISZ oszacowano, że w latach 20162018 wpłynęło 1649 wniosków o wydanie OCI, z czego 437 stanowiły wnioski o wartości inwestycyjnej do 2 mln zł i były to wnioski w szczególności dotyczące zakupu sprzętu medycznego, mało istotnego z uwagi na kontraktowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ. Prognozowany jest 27% spadek liczby wniosków o wydanie OCI w związku z wprowadzeniem limitu kwotowego. Jednocześnie zakłada się wzrost łącznej liczby wniosków o wydanie OCI, składanych w systemie IOWISZ o 40%.

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Elżbieta Dominik