Sejm odrzucił senackie weto do noweli, ograniczającej dodatki dla prac. medycz. Prezydent podpisał

Sejm odrzucił senackie weto do nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zakładającej przyznanie 100% dodatku jedynie tym pracownikom medycznym, którzy zajmują się przeciwdziałaniem COVID-19 na polecenie.

Za odrzuceniem uchwały Senatu odpowiedziało się 231 posłów, przeciw było 219, a 2 wstrzymało się od głosu.

Celem tej nowelizacji jest ograniczenie zakresu uprawnionych do dodatku z tytułu opieki nad pacjentami z COVID-19 tylko do osób, które wykonują polecenie w tym zakresie.

Na początku listopada Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zakładającą prawo do dodatku dla wszystkich pracowników medycznych. Nowela została już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Poprawka ta – jak argumentowano – została przyjęta przez Sejm wskutek omyłki. Stąd też ta nowelizacja.

Jeszcze tego samego dnia ustawę podpisał Prezydent RP.
„Nowelizacja powraca do pierwotnego brzmienia art. 20 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zaproponowanego w projekcie z druku nr 683 i w kształcie uchwalonym przez Sejm w trzecim czytaniu.

Usunięto także możliwość wypłaty osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym – w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 – wynagrodzenia w pełnej wysokości, przewidując jedynie możliwość wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Wykluczono także możliwość wypłaty zasiłku w przypadku podlegania izolacji, tj. odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Uchylono również art. 22 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, który przewidywał obowiązek Prezesa NFZ dokonania zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” – czytamy w uzasadnieniu.