Kolejne rozporządzenie ws. standardu organizacyjnego teleporad w POZ

www.mariuszsienko.pl

Do konsultacji publicznych trafiło rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej. Wcześniejsze rozporządzenie (pisaliśmy o tym: MZ wprowadza nowy standard organizacyjny teleporady w ramach POZ) zakładało, że teleporada musi odbyć się w ciągu doby od zgłoszenia. Środowisko lekarzy rodzinnych jednogłośnie krytykowało to rozwiązanie. Ich zdaniem nie ma takich możliwości kadrowych i organizacyjnych, które by pozwalało na tak szybkie udzielenie porady.

„Przedmiotowe rozporządzenie doprecyzowuje termin realizacji teleporady, wskazując, że świadczenie to może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej – pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Powyższe rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta. Ponadto, wprowadzenie przedmiotowego zapisu umożliwi osobie udzielającej teleporady uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia. Przyjęcie powyższego schematu działania zagrozi jednocześnie udzieleniu porad i wizyt w bezpośrednim kontakcie przez personel medyczny podstawowej opieki medycznej” – czytamy w uzasadnieniu.

Resort zdrowia przewidział jedynie 2 dni na konsultacje, przewiduje się bowiem, że „rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 stycznia 2021 r. Data ta jest powiązana z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 95). Celem wejścia w życie przedmiotowych przepisów w wyznaczonym terminie jest umożliwienie osobom udzielającym teleporady oraz ich pacjentom bardziej elastycznego mechanizmu określania terminu porady”.

Projekt jest dostępny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342753/katalog/12759237#12759237