MZ wprowadza nowy standard organizacyjny teleporady w ramach POZ

Minister zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Najważniejsza zmiana to ta, że „teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta”.

„Projektowana zmiana ma na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent – świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany przyczynią się również do usprawnienia działań kontrolnych, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obliczu zintensyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów. (…) Wprowadzane zmiany uwzględniają również zapewnienie pacjentowi możliwości kontaktu ze świadczeniodawcą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego” – czytamy w uzasadnieniu.

Co ciekawe nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia, ponieważ „podyktowane [to] jest potrzebą pilnego wdrożenia przedmiotowych zmian, celem zapewnienia prawidłowego dostępu do świadczeń udzielanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej”. Ministerstwo nie przewiduje również, że ta zmiana będzie się wiązała z nakładami finansowymi, ponieważ „są one trudne do oszacowania”.

Rozporządzenie (dostępne tutaj) ma wejść w życie w ciągu 14 dni.