Rozporządzenie ws. recept – MZ wyjaśnia wątpliwości

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie w którym odnosi się do wątpliwości, jakie w środowisku farmaceutów budzi jeden z zapisów nowego rozporządzenia w sprawie recept. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2021 r., ale jeszcze do końca czerwca 2021 r. apteki mogą realizować recepty na starych zasadach.

Wątpliwości budził zapis §8 ust. 1 pkt 8c., gdzie zapisano, że „Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: odpłatność: w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w przypadku jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano”.

Naczelna Izba Aptekarska apelowała nawet o wstrzymanie wykonywania tegoż. „W wyniku starań samorządu aptekarskiego został wypracowany komunikat Ministra Zdrowia dotyczący jednoznacznej intepretacji § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424)” – czytamy na stronach Izby.

„Minister Zdrowia informuje, że w przypadku, w którym na recepcie występuje łącznie wskazanie, że:
1)lek przepisywany jest poza zakresem refundacji poprzez zastosowanie oznaczenia „X” albo 100%, o którym mowa w art. 96a ust. 8 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2020, poz. 944, z późn. zm.)
2)oraz kod uprawnienia dodatkowego określony w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, za wyjątkiem kodów „IB” oraz „WE”, jak również kodu „ZK” – w przypadku przepisania na recepcie nieobjętego refundacją ze środków publicznych, ale wydawanego bezpłatnie, leku wymienionego w załączniku do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. z 2015 r. poz. 2098)– realizacja takich recept powinna odbywać się wyłącznie za pełną odpłatnością” – czytamy w komunikacie.

Pełna treść: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-niektorych-przepisow-stosowanych-do-realizacji-recept