Rząd przyjął projekt noweli ws. planowania strategicznego w ochronie zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki przyjętym rozwiązaniom, rząd chce wprowadzić nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia.

„Rząd chce wprowadzić nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia. Dzięki temu możliwe będzie lepsze prowadzenie długoterminowej polityki zdrowotnej w naszym kraju. Planowane działania oparte zostaną o potrzeby zdrowotne występujące w polskim społeczeństwie. Celem jest umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania przewidziane są z odpowiednim wyprzedzeniem” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązania dotyczące mapy potrzeb zdrowotnych:

* Usprawniona zostanie organizacja tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych oraz wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim.

* Minister zdrowia będzie opracowywał mapę potrzeb zdrowotnych obejmującą:

– analizy demograficzne i epidemiologiczne oraz analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego – zamieszczane one będą na specjalnej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego;

– wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na poziomie krajowym i wojewódzkim.

* Minister zdrowia będzie współpracował w wojewodami, jeśli chodzi o określanie w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa.

* Mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane będą co roku.

* Wzmocniony zostanie nadzór ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych. Obecnie brak jest mechanizmów jakiegokolwiek nadzoru, który umożliwiałby zapewnienie, że potrzeby zdrowotne będą brane pod uwagę w działalności poszczególnych instytucji.

* Minister zdrowia będzie ogłaszał mapę potrzeb zdrowotnych w obwieszczeniu. Pierwsza mapa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

* Dotychczasowe Wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zostaną rozwiązane. W ich miejsce powołane zostaną nowe, znacznie mniej liczne, wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych, wymieniono w materiale.

Przyjęte rozwiązania zakładają ponadto m.in. utworzenie krajowego planu transformacji oraz wojewódzkich planów transformacji – dokumenty te będą uwzględniać rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Plan transformacji będzie określał potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej na poziomie ponadregionalnym lub wojewódzkim. Plan ustalany będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat). Za ustalenie i wdrożenie krajowego planu transformacji będzie odpowiedzialny minister zdrowia, natomiast wojewódzkiego planu transformacji – wojewoda.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

(ISBnews)