OncoArendi miało 2,14 mln zł straty netto, 2,36 mln zł straty EBIT w I kw. 2021

OncoArendi Therapeutics odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,36 mln zł wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,38 mln zł rok wcześniej.

„Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków krajowych na badania prowadzone przez OncoArendi Therapeutics. Główną pozycję kosztów z działalności operacyjnej w I kwartale 2021 r. stanowiła wartość sprzedanych projektów (dot. transakcji z Galapagos). Koszt wyniósł 1,13 mln zł w I kwartale 2021 r. i jest związany ze zobowiązaniami wynikającymi z wcześniej podpisanych umów dotyczących prac nad cząsteczką OATD-01 (toksykologia i opłaty licencyjne). Spółka w przyszłości, po rozliczeniu końcowym projektów w NCBR, oczekuje płatności końcowych na łączną kwotę 1,43 mln zł, z których część jako dotacje na aktywa zmniejszą wspomniany koszt a pozostała kwota zostanie wykazana jako przychód z tytułu dotacji na koszty. W I kwartale 2021 i 2020 r. koszty wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 0,63 mln zł oraz 0,44 mln zł. Niezakończone prace rozwojowe, na które składają się nakłady na prowadzone prace rozwojowe, wzrosły o 2,25 mln zł z 15,45 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 r. do 17,7 mln zł na dzień 31 marca 2021 r.” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,9 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)