Agencja Badań Medycznych dofinansuje eksperymenty badawcze

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych (ABM) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.
Rząd chce usprawnić oraz rozszerzyć zadania ABM. Chodzi o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia dzięki możliwości udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zwiększających m.in. możliwość zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

Agencja Badań Medycznych będzie mogła udzielać wsparcia finansowego nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze. Będzie to miało istotne znaczenie w pozyskaniu nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, np. jeśli chodzi o walkę z koronawirusem.
ABM będzie miała możliwość doboru właściwego wsparcia merytorycznego na potrzeby realizowanych przez siebie działań. W tym celu wyłączono stosowanie przepisów
o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów (będących osobami fizycznymi) do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań Agencji. Dotyczy to w szczególności nadzoru i kontroli prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów.
Agencja będzie mogła otrzymać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Dzięki temu ABM będzie mogła realizować np. zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Usprawniona zostanie procedura konkursowa prowadzona przez ABM. Doprecyzowano, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu tylko od negatywnego wyniku konkursu skutkującego nierekomendowaniem wniosku. Możliwość odwołania będzie istniała tylko i wyłącznie w zakresie przyznanego poziomu dofinansowania.

„Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, zwiększy się konkurencyjność Polski, jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Wykorzystywanie dorobku nowoczesnych technologii know-how, jeśli chodzi o nauki biomedyczne, ma duże znaczenie nie tylko w kontekście profilaktyki i leczenia chorób stanowiących najczęstsze przyczyny umieralności (tj. choroby onkologiczne, choroby układu sercowo-naczyniowego), ale także w zakresie walki z COVID-19” – czytamy w komunikacie KPRM.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.