Captor Therapeutics miał 12,69 mln zł straty netto w 2020 r.

Captor Therapeutics odnotował 12,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka nie zanotowała skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zarówno w 2020, jak i 2019 roku.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (rozumiane jako suma przychodów z usług badań i rozwoju oraz pozostałych przychodów operacyjnych) wyniosły 21,62 mln zł zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 35% r/r.

„Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej grupy stanowiły pozostałe przychody operacyjne. W okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. pozostałe przychody operacyjne stanowiły 99,9% przychodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2019 r. było to 100%. Na pozostałe przychody operacyjne składają się głównie dotacje otrzymane i należne, czyli dotacje na prowadzone przez Grupę projekty badawczo – rozwojowe. Wzrost przychodów z tytułu dotacji (w ramach pozostałych przychodów operacyjnych) był związany z rozwojem działalności operacyjnej grupy, w tym z rozpoczęciem przez Grupę kolejnych, 3 projektów badawczo – rozwojowych finansowanych w części przez dotacje. Spółka w okresie objętym niniejszym raportem nie realizowała przychodów z komercjalizacji projektów, nad którymi prowadzone są prace badawczo – rozwojowe” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Strata operacyjna wyniosła 12,22 mln zł wobec 7,85 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka podała, że do zwiększenia straty z działalności operacyjnej w głównej mierze przyczyniły się istotny wzrost kosztów pracowniczych oraz kosztów usług obcych. Jednocześnie grupa na obecnym etapie rozwoju nie generuje jeszcze przychodów ze sprzedaży, więc w analizowanym okresie źródłem przychodów są dotacje otrzymane i należne.

Koszty działalności operacyjnej (rozumiane jako suma kosztów własnych sprzedaży usług, kosztów prac badawczych, kosztów ogólnych projektów, kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów prac rozwojowych) wyniosły 33 455 tys. zł w 2020 r., co oznacza wzrost o 41 % r/r.

„Wzrost kosztów działalności operacyjnej w okresie 12 miesięcy 2020 r. spowodowany jest głównie wzrostem kosztów usług obcych oraz kosztów świadczeń pracowniczych, co z kolei wynika z rozwoju działalności operacyjnej spółki, w tym z rozpoczęcia przez grupę kolejnych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez dotacje. Główną kategorię kosztów stanowiły koszty świadczeń pracowniczych. Stanowiły one odpowiednio 34% oraz 37% kosztów działalności operacyjnej ogółem w okresie 12 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 12 miesięcy 2019 r. W analizowanym okresie wysokość kosztów świadczeń pracowniczych wyniosła 11 644 tys. zł oraz 8 913 tys. zł, odpowiednio, w okresie 12 miesięcy 2020 r. oraz w okresie 12 miesięcy 2019 r. Oznacza to wzrost o 31% lub o 2 731 tys. zł. Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynika przede wszystkim z zatrudnienia wykwalifikowanej kadry naukowej” – czytamy dalej.

Captor Therapeutics ocenił, że sytuacja finansowa grupy na dzień sprawozdawczy jest dobra. Wartość środków pieniężnych wyniosła 10,65 mln zł na koniec 2020 r.

„Działalność B+R spółki finansowana jest środkami własnymi oraz przyznanymi dotacjami publicznymi. Spółka na bieżąco realizuje swoje zobowiązania i utrzymuje bezpieczny poziom środków pieniężnych pozwalający na zachowanie płynności. Wpływ środków z emisji akcji oraz środki publiczne pozwalają na zrealizowanie planowanych inwestycji, w szczególności realizację już prowadzonych projektów innowacyjnych oraz rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej. Przyszłe przychody spółki są silnie uzależnione od komercjalizacji projektów badawczych” – czytamy również.

„Patrząc w przyszłość, do końca roku 2022 pragniemy skupić się na następujących celach: Dalszy rozwój naszego pipeline innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej, mający na celu rozpoczęcie wstępnej fazy klinicznej dla najbardziej zaawansowanych projektów w roku 2023; Zawarcie budujących wartość umów z kolejnymi partnerami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, obok naszej dotychczasowej współpracy z Sosei Heptares; Ulepszenie i rozbudowanie potencjału naszych nowoczesnych laboratoriów TPD we Wrocławiu; Wzmocnienie aktywności biznesowej w Allschwil (Szwajcaria), a co za tym idzie coraz silniejsze strategiczne pozycjonowanie się spółki w branży biotechnologicznej; Poszerzenie naszego międzynarodowego zespołu naukowo-biznesowego o kluczowych nowych pracowników niezbędnych do sprostania stojącym przed spółką nowym wyzwaniom rozwojowym i klinicznym; Dalszy dynamiczny rozwój rosnącego portfolio własności intelektualnej” – napisał prezes Thomas Shepherd w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 12,69 mln zł wobec 8,27 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w obszarze rozwoju leków to: CT1 – ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, CT2 – celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne oraz CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych projektów CT1, CT2 i CT3 planowane jest w 2023 r. Kolejne dwa projekty dotyczą: opracowania i rozwoju pierwszego w klasie kandydata na lek – małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego (CT4) oraz zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT5). Spółka szacuje, że projekty CT4 i CT5 znajdą się w fazie I badań klinicznych między 2023 a 2025 r. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2021 r.

(ISBnews)