Pracodawcy RP: trzeba urealnić nakłady na ochronę zdrowia

„Wszyscy wiemy, że system opieki zdrowotnej wymaga istotnych zmian. Mamy też nadzieję, że doświadczenia płynące z czasu pandemii mogą być tymi, które powinny nas skłonić do podjęcia odważnych zmian w zakresie finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia” – piszą Pracodawcy RP w swoim stanowisku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie zwracają uwagę na potrzebę urealnienia nakładów przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, będących w dyspozycji NFZ, na godne warunki pracy i płacy dla pracowników ochrony zdrowia oraz o zmianę modelu finansowania świadczeń.

Pracodawcy RP za konieczne uznają:

zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym,

jednoznaczne określenie w przepisach prawa źródła finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz zasady przekazywania środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych pracowników,

zwiększenie nakładów finansowych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej,

wprowadzenie mechanizmów finansowych premiujących jakość i zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Pracodawcy RP podkreślają, że zabezpieczenie postulatów pracowników sektora ochrony zdrowia nie może odbyć się kosztem pacjentów. Apelują, by projektowana ustawa uwzględniała postulaty wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

„System opieki zdrowotnej w Polsce wymaga wzrostu nakładów finansowych, a ustawa powinna precyzyjnie określać źródła finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Liczymy także na to, że w tej toczącej się publicznej debacie bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków, będzie priorytetem, a głos partnerów społecznych zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę” – podkreślają.