Akcjonariusze Enel-Med zdecydowali o emisji do 4,71 mln akcji serii E bez pp

Akcjonariusze Centrum Medycznego Enel-Med zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 4 713 380 akcji serii E, tj. do 20% kapitału zakładowego, bez prawa poboru, podała spółka.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 23 566 900 akcji.

„Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce. Zakładamy, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów naszego wzrostu w kolejnych latach. Pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych” – skomentował prezes Jacek Rozwadowski, cytowany w komunikacie.

Do przeprowadzenia emisji akcji nie będzie konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Emisja publiczna będzie mogła odbyć się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (tj. w dniu 22 maja 2021 r.) akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w spółce. W procesie budowy księgi popytu, na zasadach określonych przez walne zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości – liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia – wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd spółki w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

„Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na zasadach określonych przez WZA w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, tj. 19 zł za jedną akcję serii E. Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od powyższej ceny pomniejszonej o 10%” – czytamy w komunikacie.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)