Główny akcjonariusz Swissmedu ma porozumienie z Lux Medem dot. delistingu spółki

default

Główny akcjonariusz Swissmed Centrum Zdrowia – Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem porozumienie w celu wspólnego nabywania akcji Swissmedu w ramach wezwania do sprzedaży 100% akcji, squeeze outu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW, podał Swissmed. W osobnej umowie Hangartner zobowiązał się sprzedać Lux Medowi cały posiadany pakiet stanowiący ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wyłącznym podmiotem nabywającym akcje spółki w wezwaniu będzie Lux Med.

„Jeżeli akcje spółki nabyte w wyniku wezwania łącznie z akcjami należącymi do stron będą zapewniać posiadanie przez strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, lecz mniej niż 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, strony przeprowadzą przymusowy wykup. Po przeprowadzeniu wezwania lub przymusowego wykupu, strony złożą żądanie zwołania walnego zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji” – czytamy w komunikacie.

Swissmed podał w osobnym komunikacie, że przed zawarciem porozumienia Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem umowę sprzedaży akcji spółki.

„Stosownie do treści umowy, główny akcjonariusz zobowiązał się sprzedać wszystkie posiadane akcje spółki, tj. 3 389 049 akcji spółki stanowiących ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 37 083 600 zł, zaś Lux Med zobowiązał się nabyć wszystkie akcje sprzedawane za cenę sprzedaży. Zbycie wszystkich akcji sprzedawanych nastąpi w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2022 r. na zasadach określonych umową” – czytamy w drugim komunikacie.

Zlecenie sprzedaży pierwszego pakietu akcji obejmującego 1 308 687 akcji spółki (stanowiących ok. 21,39% udziału w ogólnej liczbie głosów) ma nastąpić w formie zlecenia transakcji pakietowej w dniu zawarcia umowy z datą rozliczenia w dniu 7 lipca 2021 r. Sprzedaż pozostałych akcji nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2022 r., przy czym sprzedaż ta może nastąpić w ramach jednej lub większej liczby transakcji.

„Lux Med zamierza nabyć do 66% akcji spółki w terminie do końca 2021 r. Jednocześnie Lux Med zamierza nabyć wszystkie akcje spółki (100%) w terminie do dnia 15 maja 2022 r.” – czytamy dalej.

Swissmed jest notowany na GPW od października 2004 r.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)