Medicalgorithmics rozważa uplasowanie obligacji lub emisję do 20% nowych akcji

W związku z nieuzyskaniem zakładanej wcześniej poprawy rentowności działalności i płynności spółki zależnej Medi-Lynx, jak i całej Grupy Medicalgorithmics, zarząd Medicalgorithmics podjął działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finansowania spółki, podał Medicalgorithmics. Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, a drugim – propozycja podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW, po cenie nie niższej niż 18 zł za sztukę.

„W sytuacji dłuższej niż zakładanej transformacji ze względu m.in. na wpływ czynników zewnętrznych związanych z pandemią COVID-19, wolumen świadczonych badań i w konsekwencji wpływy pieniężne nie ukształtowały się na oczekiwanym poziomie i nie pozwoliły na zakładaną wcześniej poprawę rentowności działalności i płynności spółki Medi-Lynx, jak i całej grupy kapitałowej” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, spółka Medi-Lynx to najistotniejszy komponent przychodowy w grupie kapitałowej Medicalgorithmics.

„W związku z powyższym zarząd podjął działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków, których celem jest zapewnienie finasowania spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności grupy. Równolegle kontynuowany będzie przegląd dostępnych dla spółki opcji strategicznych. Środki, które planuje pozyskać spółka, zostaną spożytkowane przede wszystkim na intensyfikację działań sprzedażowych, między innymi poprzez zatrudnienie nowych sprzedawców na rynku amerykańskim” – czytamy dalej.

W rezultacie, zarząd podjął wielokierunkowe działania, których efektem może być pozyskanie środków finansowych.

„Jednym z działań jest rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki, których emisja mogłaby w całości lub w części zaspokoić aktualne potrzeby finansowe. Drugim działaniem jest podjęcie czynności zmierzających do zwołania NWZ, któremu zarząd przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20% nowych akcji na GPW” – napisano w komunikacie.

Jednocześnie zarząd poinformował, iż w toku rozmów na temat możliwości pozyskania kapitału otrzymał oświadczenia od istotnych akcjonariuszy, zaangażowanych w spółkę od momentu jej powstania, w tym dr Marka Dziubińskiego – współzałożyciela spółki – stanowiące, iż w przypadku decyzji o emisji nowych akcji deklarują oni intencję objęcia części akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 18 zł. W związku z powyższym, w projektach uchwał na NWZ zarząd umieści projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ceną nie niższą niż 18 zł za jedną akcję, podano także.

„Wymienione powyżej źródła finansowania, wykorzystane w różnych proporcjach, mogą zapewnić środki pieniężne na poszukiwanym poziomie i realizację wyżej wymienionych planów w różnej skali. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, spółka identyfikuje potrzebę pozyskania kwoty mieszczącej się w zakresie 2-5 mln USD” – czytamy dalej.

Jak podkreślono, „brany pod uwagę” jest także wariant braku możliwości pozyskania dodatkowego finansowania w oczekiwanej wysokości.

„W takim przypadku skutkiem może być konieczność zmiany strategii działania głównie na rynku USA, skutkująca ograniczeniem możliwości docelowego zwiększenia przychodów lub poprawy marżowości. W takim wypadku, w celu utrzymania płynności finansowej emitenta, zarząd rozważy i zaproponuje inne scenariusze, w tym m.in. intensywną restrukturyzację kosztową oraz będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych” – napisano w materiale.

Medi-Lynx realizuje strategię rozwoju, zakładającą transformację z modelu działania bez umów z ubezpieczycielami (ang. out-of-network) do modelu, polegającego na zawieraniu długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network).

„Grupa zakłada, że docelowo zapewni to dostęp do nowych klientów, dających szansę zwiększenia średniej wartości realizowanych badań, a w konsekwencji przełoży się na znaczący wzrost rentowności i wolumenu sprzedaży. Dotychczas Medi-Lynx podpisał umowy ze wszystkimi największymi ogólnokrajowymi ubezpieczycielami na terenie USA, dającymi 91% pokrycie populacji USA w modelu 'in-network’, co pod względem dostępu do ubezpieczonych pozycjonuje Medi-Lynx na równi z konkurentami rynkowymi” – czytamy także.

Wcześniej dziś Medicalgorithmics podał, ujawniając opóźnioną informację poufną, że dokonał odpisu aktualizującego wartość firmy powstałej w wyniku nabycia Medi-Lynx o 6,3 mln zł w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy kapitałowej, podała spółka. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe grupy w II kw. 2021 r. i zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy w pozostałych kosztach operacyjnych. Jednocześnie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki Medicalgorithmics powstała konieczność dokonania odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość posiadanych udziałów w spółce zależnej Medi-Lynx o 15,7 mln zł.

W sierpniu br. zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)