Merck: Molnupiravir może być pierwszym doustnym lekiem przeciwwirusowym dla COVID-19

Mercrobe, Rich Red, lab, laboratory, scientist, assistant, worker, technician, man, laboratory sample, microtiter plate, white coat, protective gloves, goggles, face protection, measurements, notebook

Firma Merck, znana jako MSD poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, oraz Ridgeback Biotherapeutics ogłosiły, że molnupirowir (MK-4482, EIDD-2801), badany doustny lek przeciwwirusowy, znacząco zmniejszył ryzyko hospitalizacji lub zgonu o około 50% w porównaniu z placebo u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zespołem COVID-19. Firma planuje jak najszybciej wystąpić o pozwolenie na stosowanie leku w stanach nagłych w Stanach Zjednoczonych oraz złożyć wnioski do agencji regulacyjnych na całym świecie. Jeśli zostanie dopuszczony, Molnupiravir może być pierwszym doustnym lekiem przeciwwirusowym dla COVID-19.

W analizie okresowej molnupirowir zmniejszał ryzyko hospitalizacji lub zgonu o około 50%; 7,3% pacjentów, którzy otrzymywali molnupirowir było hospitalizowanych lub zmarło do 29. dnia po randomizacji (28/385), w porównaniu z 14,1% pacjentów otrzymujących placebo (53/377); p=0,0012. Do 29. dnia nie odnotowano zgonów u pacjentów, którzy otrzymywali molnupirowir, w porównaniu z 8 zgonami u pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Na zalecenie niezależnego Komitetu Monitorowania Danych i w porozumieniu z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA), rekrutacja do badania została wcześnie wstrzymana z powodu tych pozytywnych wyników. Na podstawie tych wyników firma Merck planuje jak najszybciej złożyć wniosek o pozwolenie na zastosowanie w stanach nagłych (EUA) do amerykańskiej FDA oraz planuje złożyć wnioski marketingowe do innych organów regulacyjnych na całym świecie.

„Pilnie potrzeba więcej narzędzi i metod leczenia, aby zwalczyć pandemię COVID-19, która stała się główną przyczyną zgonów i nadal głęboko dotyka pacjentów, rodziny i społeczeństwa oraz obciąża systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Dzięki tym wynikom, jesteśmy optymistami, że molnupiravir może stać się ważnym lekiem w ramach globalnych wysiłków na rzecz walki z pandemią. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby molnupiravir był dostępny do pacjentów tak szybko, jak to możliwe” – powiedział cytowany w komunikacie Robert M. Davis, dyrektor generalny i prezes, Merck.

„W związku z tym, że wirus nadal szeroko krąży i ponieważ obecnie dostępne opcje terapeutyczne są wlewane dożylnie i/lub wymagają dostępu do placówki ochrony zdrowia, leczenie przeciwwirusowe, które może być przyjmowane w domu, aby utrzymać ludzi z COVID-19 z dala od szpitala, jest niezwykle potrzebne” – dodaje Wendy Holman, dyrektor naczelny Ridgeback Biotherapeutics. – „Jesteśmy bardzo zachęceni wynikami analizy okresowej i mamy nadzieję, że molnupiravir, jeśli zostanie dopuszczony do użytku, może mieć ogromny wpływ na kontrolowanie pandemii”.

W planowanej analizie okresowej oceniano dane 775 pacjentów, którzy zostali wstępnie włączeni do badania fazy 3 MOVe-OUT w dniu lub przed dniem 5 sierpnia 2021 roku. W momencie podjęcia decyzji o przerwaniu rekrutacji na podstawie przekonujących wyników śródokresowych dotyczących skuteczności, badanie zbliżało się do pełnej rekrutacji próby do badania fazy 3 o wielkości 1 550 pacjentów, przy czym ponad 90% planowanej wielkości próby zostało już włączonych do badania.

Kryteria kwalifikacji wymagały, aby wszyscy pacjenci mieli potwierdzoną laboratoryjnie łagodną do umiarkowanej postać COVID-19, z początkiem objawów w ciągu 5 dni od randomizacji do badania. Wszyscy pacjenci musieli mieć co najmniej jeden czynnik ryzyka związany ze złym wynikiem choroby w momencie rozpoczęcia badania. Molnupirowir zmniejszał ryzyko hospitalizacji i (lub) zgonu we wszystkich kluczowych podgrupach; na skuteczność nie miał wpływu czas wystąpienia objawów ani podstawowy czynnik ryzyka. Dodatkowo, w oparciu o uczestników z dostępnymi danymi sekwencjonowania wirusa (około 40% uczestników), molnupirowir wykazywał stałą skuteczność w odniesieniu do wariantów wirusa Gamma, Delta i Mu.

Częstość występowania jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych była porównywalna w grupach otrzymujących molnupirowir i placebo (odpowiednio 35% i 40%). Podobnie, częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z lekiem była również porównywalna (odpowiednio 12% i 11%). Mniej uczestników przerwało terapię z powodu zdarzenia niepożądanego w grupie otrzymującej molnupirowir (1,3%) w porównaniu z grupą placebo (3,4%).

Molnupirawir (MK-4482/EIDD-2801) jest badaną, podawaną doustnie postacią silnego analogu rybonukleozydowego, który hamuje replikację wirusa SARS-CoV-2, czynnika wywołującego COVID-19. Wykazano, że molnupirowir jest aktywny w kilku przedklinicznych modelach SARS-CoV-2, w tym w profilaktyce, leczeniu i zapobieganiu przenoszenia choroby. Ponadto, dane przedkliniczne i kliniczne wykazały, że molnupirowir jest aktywny wobec najczęstszych wariantów SARS-CoV-2. Molnupiravir został wynaleziony w Drug Innovations at Emory (DRIVE), LLC, firmie biotechnologicznej typu not-for-profit należącej w całości do Emory University, i jest rozwijany przez Merck & Co., Inc. we współpracy z Ridgeback Biotherapeutics.

Firma Merck spodziewa się wyprodukować 10 milionów dawek do końca 2021 roku.

Na początku tego roku firma Merck zawarła z rządem Stanów Zjednoczonych porozumienie w sprawie zamówień, na mocy którego Merck dostarczy rządowi Stanów Zjednoczonych około 1,7 miliona dawek molnupirowiru, po uzyskaniu EUA lub zgody amerykańskiej FDA. Dodatkowo, firma Merck zawarła umowy na dostawę i zakup molnupiraviru z innymi rządami na całym świecie, oczekując na zatwierdzenie regulacyjne, i obecnie prowadzi rozmowy z innymi rządami.