Prezydent podpisał nowelę dot. kredytów dla studentów kierunków lekarskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, zakładającą rozszerzenie kręgu uczelni i uelastycznienie warunków uzyskania przez nie pozwolenia na utworzenie studiów lekarskich oraz wprowadzenie instytucji kredytu na studia medyczne, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Głównym celem ustawy jest:

– rozszerzenie kręgu uczelni i uelastycznienie warunków uzyskania przez nie pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a w następstwie zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły kształcić przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów;

– wprowadzenie instytucji kredytu na studia medyczne, jako narzędzia wsparcia, ze środków budżetu państwa, osób podejmujących i odbywających odpłatne studia na kierunku lekarskim” – czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza zmianę na podstawie której będzie możliwe prowadzenie przez uczelnię zawodową studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile taki profil będzie wynikał ze standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko­dentystycznym. Zmiana ta umożliwi uczelniom zawodowym, które będą spełniały określone wymagania, prowadzenie nauczania na kierunku lekarskim i lekarsko-­dentystycznym.

Ponadto w wyniku zmian w ustawie rozszerzono katalog uczelni, które mogą ubiegać się o pozwolenie na kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko­-dentystycznym, o uczelnie które na dzień złożenia wniosku:

– prowadzą studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu (lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego), i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu,

– są laureatami konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i zawarły umowę o finansowaniu w ramach konkursu.

Nowym rozwiązaniem, które wprowadza nowelizacja jest kredyt na studia medyczne. Zgodnie z ustawą student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności (na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiach stacjonarnych albo niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych) będzie się mógł ubiegać o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na tych studiach, podano także.

W noweli uregulowano szczegółowo zasady udzielania kredytów na studia medyczne. Kredyt będzie wypłacany w transzach, na wskazany w umowie kredytu na studia medyczne rachunek bankowy uczelni, w której kredytobiorca odbywa kształcenie, nie dużej niż przez 6 lat.

Kredyt będzie oferowany na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w ustawie. Istotnym rozwiązanym, które przewiduje ustawa jest to, że studenci, którzy podejmą lub odbywają dzisiaj studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, jeżeli zdecydują się na skorzystanie z tego kredytu, to uzyskają możliwość jego częściowego lub całkowitego umorzenia po spełnieniu pewnych warunków.

Po przepracowaniu w Polsce po ukończeniu studiów minimum 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu w podmiotach leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warunkiem jest obowiązek uzyskania tytułu specjalisty w tym okresie w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Ustawa umożliwia również umorzenie kredytu w całości lub w części w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności np. ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową kredytobiorcy albo utratę przez niego zdolności do spłaty zobowiązań. Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota umorzonego kredytu będzie wolna od podatku dochodowego, podano także.

Ustawa reguluje zasady prowadzenia i obsługi Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu, które będą przeznaczane m.in. na sfinansowanie całości kwoty odsetek należnych od kredytów na studia medyczne, skutków finansowych umorzeń spłaty kredytów na studia medyczne, będą pochodziły z m.in. dotacji celowych z budżetu państwa określanych corocznie w ustawie budżetowej. Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych będzie działał na podstawie rocznego planu finansowego, wyodrębnionego w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z określonymi wyjątkami, które zakładają wejście w życie w terminie późniejszym.

(ISBnews)